Amelia
ANDERSDOTTER

Raportid – variraportöörina - Seitsmes ametiaeg Amelia ANDERSDOTTER

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012

20-03-2014 A7-0190/2014 PE522.762v02-00 ITRE
Pilar del CASTILLO VERA

RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta

10-12-2013 A7-0455/2013 PE516.892v02-00 ITRE
Edit HERCZOG

RAPORT Pilvandmetöötluse võimaluste kasutamine Euroopas

24-10-2013 A7-0353/2013 PE506.114v02-00 ITRE
Pilar del CASTILLO VERA

RAPORT Elektroonilise side reguleeriva raamistiku rakendamisaruanne

01-10-2013 A7-0313/2013 PE514.610v02-00 ITRE
Catherine TRAUTMANN