Petri SARVAMAA Petri SARVAMAA
Petri SARVAMAA

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Soome - Kansallinen Kokoomus (Soome)

Sünnikuupäev : ,

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Petri SARVAMAA

Fraktsioonid

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Kansallinen Kokoomus (Soome)

Aseesimees

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Eelarvekomisjon
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Eelarvekomisjon

Liikmed

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Eelarvekomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Eelarvekomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Eelarvekontrollikomisjon

Asendusliige

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Õigusriigi olukord Rumeenias (arutelu) EN

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-120-0000)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu) EN

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-407-0000)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu) EN

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-452-0000)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seisu kohta

16-11-2018 CONT_AD(2018)625208 PE625.208v02-00 CONT
Petri SARVAMAA

ARVAMUS järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetavate parlamendi seisukohtade ettevalmistamise kohta

23-11-2017 CONT_AD(2017)606021 PE606.021v02-00 CONT
Petri SARVAMAA

ARVAMUS võimalike muutuste ja kohanduste kohta Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses

13-10-2016 CONT_AD(2016)585777 PE585.777v02-00 CONT
Petri SARVAMAA

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamise kohta, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle

08-01-2019 CONT_AD(2019)625391 PE625.391v02-00 CONT
Dennis de JONG

ARVAMUS detsentraliseeritud asutuste üle parlamendi kontrolli tagavate õigusnormide ja ühisavalduse rakendamise kohta

11-12-2018 BUDG_AD(2018)628606 PE628.606v02-00 BUDG
Jens GEIER

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet

26-09-2018 BUDG_AD(2018)623836 PE623.836v02-00 BUDG
Jens GEIER

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised

Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise kohta

07-09-2015 P8_DCL(2015)0044 Kehtivuse kaotanud
Laura FERRARA Marco VALLI Petri SARVAMAA Bart STAES Barbara SPINELLI Ingeborg GRÄSSLE Michael THEURER Dennis de JONG Monika HOHLMEIER Benedek JÁVOR Sergio Gaetano COFFERATI Ignazio CORRAO Fabio Massimo CASTALDO
Algatatud : 07-09-2015
Tähtaeg : 07-12-2015
Allakirjutanute arv : 172 - 08-12-2015

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Komisjoni 2001. aasta soovituse uuendamise kohta, milles käsitletakse maksimaalset lubatud alkoholisisaldust mootorsõidukijuhi veres

07-09-2015 P8_DCL(2015)0041 Kehtivuse kaotanud
Patricija ŠULIN Dubravka ŠUICA Siegfried MUREŞAN Martina DLABAJOVÁ Nicola CAPUTO Wim van de CAMP Esther de LANGE Tomáš ZDECHOVSKÝ Nuno MELO Claudia ȚAPARDEL Fabio Massimo CASTALDO Petri SARVAMAA Eduard KUKAN Csaba SÓGOR
Algatatud : 07-09-2015
Tähtaeg : 07-12-2015
Allakirjutanute arv : 64 - 08-12-2015

Kirjalik deklaratsioon: joovastavate ainete sisalduse piirnormide kehtestamise kohta mootorsõidukite juhtidele

07-09-2015 P8_DCL(2015)0040 Kehtivuse kaotanud
Patricija ŠULIN Dubravka ŠUICA Siegfried MUREŞAN Kinga GÁL Nicola CAPUTO Wim van de CAMP Esther de LANGE Tomáš ZDECHOVSKÝ Nuno MELO Claudia ȚAPARDEL Fabio Massimo CASTALDO Petri SARVAMAA Eduard KUKAN Csaba SÓGOR
Algatatud : 07-09-2015
Tähtaeg : 07-12-2015
Allakirjutanute arv : 65 - 08-12-2015

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg