Mark DEMESMAEKER Mark DEMESMAEKER
Mark DEMESMAEKER
Belgia

Sünnikuupäev : ,

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Mark DEMESMAEKER

Fraktsioonid

 • 01-07-2014 / 22-10-2014 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige
 • 23-10-2014 / 28-02-2018 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgia)

Aseesimees

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon

Liikmed

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Inimõiguste allkomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Asendusliige

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Olukord Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega NL

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-081-0000)

Brunei NL

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-127-0000)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda) rakendamisraporti kohta

13-12-2018 ENVI_AD(2018)628594 PE628.594v02-00 ENVI
Karin KADENBACH

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õigluse ja läbipaistvuse edendamise kohta veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks

23-11-2018 TRAN_AD(2018)626844 PE626.844v02-00 TRAN
Claudia ȚAPARDEL

ARVAMUS alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta Euroopa Liidus: aeg tegutseda!

17-08-2018 ENVI_AD(2018)620875 PE620.875v03-00 ENVI
Christel SCHALDEMOSE

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL

04-04-2019

De scheidslijn Oost- versus West-Europa heeft ertoe geleid dat er op het gehele “Mobility Package I” geen eensgezinde positie van het Parlement is ontstaan. Voor een dergelijk belangrijke materie is dit betreurenswaardig, en dit is het gevolg van de uitzondering van de transportsector van de reeds eerder goedgekeurde herziening van de algemene detacheringsregels – hetgeen de N-VA betreurt.
Over het algemeen is de N-VA-delegatie tevreden dat in het bijzonder de vestigingseisen voor vervoersondernemingen in de strijd tegen postbusondernemingen worden aangescherpt, cabotage niet verder wordt geliberaliseerd, de slimme tachograaf versneld wordt ingevoerd, en dat er is gestemd voor het meest werkbare compromis inzake rij- en rusttijden. Desalniettemin blijft het jammer dat we niet verder konden gaan in het creëren van een gelijk speelveld voor transportondernemingen. Onder de nieuwe regels worden – in de praktijk vaak onduidelijk af te bakenen of te controleren – vervoerssituaties uitgesloten van de detacheringsregels. Gelijk loon voor gelijk werk blijft ons strijdpunt. Zolang we dit niet afdwingen, zullen we sociale dumping en oneerlijke concurrentie niet uitroeien. Ook de afkoelperiode voor cabotage zet de Vlaamse transportsector op een concurrentienadeel t.o.v. onze buurlanden. We hopen dat dit later in de onderhandelingen met de Raad nog uit de tekst zal verdwijnen.

Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) NL

28-03-2019

De N-VA-delegatie heeft voor dit verslag gestemd omdat wij de aanbeveling steunen om door middel van de Europese vredesfaciliteit meer synergieën en efficiëntie te bewerkstelligen voor de operationele financiering van het extern optreden dat niet kan worden gefinancierd uit de Uniebegroting. Wij steunen ook de vervanging van het Athena-mechanisme en de Vredesfaciliteit voor Afrika door deze Europese vredesfaciliteit. Wij delen daarentegen niet de in dit verslag vervatte overweging dat het externe optreden van de EU niet aangewend mag worden voor “migratiebeheer”.

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) NL

27-03-2019

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd ingekaderd moet worden in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

KIRJALIK DEKLARATSIOON kõigile mõeldud ligipääsetavate linnapiirkondade ja kaasavate linnade kohta

12-09-2016 P8_DCL(2016)0083 Kehtivuse kaotanud
Ramon TREMOSA i BALCELLS Marian HARKIN Ádám KÓSA Gesine MEISSNER Izaskun BILBAO BARANDICA Mark DEMESMAEKER Ivan JAKOVČIĆ Davor ŠKRLEC Igor ŠOLTES Helga STEVENS
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 68 - 13-12-2016

KIRJALIK DEKLARATSIOON käsitleb Hiina meelsusvangidelt elundite eemaldamise lõpetamist

27-04-2016 P8_DCL(2016)0048 Vastu võetud
Louis MICHEL Tunne KELAM László TŐKÉS Cristian Dan PREDA Ramon TREMOSA i BALCELLS Mark DEMESMAEKER Tomáš ZDECHOVSKÝ Arne GERICKE Klaus BUCHNER Stefan ECK Branislav ŠKRIPEK Patricija ŠULIN
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Vastu võetud (kuupäev) : 27-07-2016
Allakirjutanute nimekiri : P8_PV(2016)09-12(ANN-2)
Allakirjutanute arv : 414 - 27-07-2016

KIRJALIK DEKLARATSIOON Euroopa meega hommikusöögi ja ülemaailmse mesilaste päeva kohta

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Kehtivuse kaotanud
Franc BOGOVIČ Karl-Heinz FLORENZ James NICHOLSON Françoise GROSSETÊTE Frédérique RIES Jo LEINEN Bart STAES Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Mairead McGUINNESS Albert DESS Anneli JÄÄTTEENMÄKI Marc TARABELLA Vladimir URUTCHEV Sirpa PIETIKÄINEN Viorica DĂNCILĂ Pavel POC Giovanni LA VIA Elisabeth KÖSTINGER Paolo DE CASTRO Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Jozo RADOŠ Mark DEMESMAEKER Dubravka ŠUICA Miroslav POCHE Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ György HÖLVÉNYI Benedek JÁVOR Sofia RIBEIRO Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Renata BRIANO Rosa D'AMATO Nicola CAPUTO Igor ŠOLTES Annie SCHREIJER-PIERIK Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Patricija ŠULIN Romana TOMC Bronis ROPĖ Mihai ŢURCANU
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 224 - 12-07-2016

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.