Andrus ANSIP Andrus ANSIP
Andrus ANSIP

Uueneva Euroopa fraktsioon

Liige

Eesti - Eesti Reformierakond (Eesti)

Sünnikuupäev : , Tartu

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta Andrus ANSIP

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Aruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019 (A9-0226/2020 - Clare Daly)

26-11-2020

Resolutsioonis mõistab Euroopa Parlament hukka mõnes liikmesriigis toimunud negatiivsed arengud, mis puudutavad võimude lahusust ja kohtusüsteemi sõltumatust. Eriti murelikuks teevad naiste seksuaal- ja reproduktiivtervist puudutavad seadusemuudatused Poolas. Euroopa Liidul on vaja tugevat demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste kaitse mehhanismi. Toetasin.

Teatavate toodete tollimaksude kaotamine (A9-0217/2020 - Bernd Lange)

26-11-2020

Euroopa Liidu ja USA vaheliste läbirääkimiste tulemusena vähendatakse teatud kaubandustariife, millega luuakse vabam, õiglasem ja vastastikkuse põhimõttel põhinev Atlandi-ülene kaubandus. Kõnealuse määrusega teeb Komisjon ettepaneku kaotada mitu homaari suhtes kehtestatud tollitariifi. Toetasin ettepanekut.

Liidu üldine ekspordiluba teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki (C9-0345/2020 - Bernd Lange)

26-11-2020

Tegemist on Euroopa Komisjoni ettepanekuga selleks, et vältida ebaproportsionaalseid kaubandushäireid ja liigset halduskoormust kahesuguse kasutusega kaupade ekspordil EList Ühendkuningriiki. Toetasin.

COVID-19 vaktsiinide ja in vitro diagnostika meditsiiniseadmete suhtes kohaldatavad ajutised käibemaksumeetmed COVID-19 pandeemiale reageerimiseks (C9-0352/2020)

26-11-2020

Algatuse eesmärk on võimaldada liikmesriikidel vabastada ajutiselt käibemaksust COVID-19 vaktsiinide testikomplektide tarned ning vaktsiinide ja seadmetega tihedalt seotud teenuste osutamine. Toetasin ettepanekut.

Abordiõigus Poolas (B9-0373/2020)

26-11-2020

Euroopa Liit rajaneb teatud väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine. Neid väärtusi peab järgima nii EL kui ka iga liikmesriik kõigis oma poliitikavaldkondades. Leian, et Poolas vastu võetud otsus, et üks kolmest abordikeelu erandist - tõsiste ja pöördumatute lootekahjustuste juhtumid - tuleks muuta ebaseaduslikuks, on vastuolus nende väärtustega. Poola naistel on õigus õiguskindlusele ja oma valiku kaitsele. Toetasin resolutsiooni.

ELi kaubanduspoliitika läbivaatamine (B9-0370/2020)

26-11-2020

COVID-19 puhangu järel on ülemaailmsed tarneahelad ja tootmisliinid häiritud ning see on toonud esile tõsiasja, et Euroopa Liit sõltub ELi-välistest allikatest, eriti mõnes strateegilises sektoris, nagu meditsiini- ja farmaatsiasektor. ELi kaubanduspoliitika tuleb seega terviklikult üle vaadata, et reageerida pandeemiast saadud õppetundidele ja protektsionistliku käitumise kasvule kogu maailmas. Toetasin resolutsiooni.

Finantsinstrumentide turud: teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangute muutmine, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele (A9-0208/2020 - Markus Ferber)

25-11-2020

Likviidsus ja rahastuse kättesaadavus on äriühingute jaoks tulevastel kuudel jätkuvalt probleemiks. Ettepanekuga tehakse seega kehtivates finantsõigusaktides piiratud sihtotstarbelisi muudatusi bürokraatia vähendamiseks, et aidata kaasa pandeemia põhjustatud suurest majandusšokist taastumisele. Toetasin ettepanekut.

Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks (A9-0209/2020 - David Cormand)

25-11-2020

Kestlikule ja jätkusuutlikule majandusele üleminek on kahtlemata oluline. Kestliku ühtse turu strateegia peab seejuures olema õiglane ja tasakaalustatud ning tagama meie ettevõtjatele globaalses kontekstis konkurentsieelised. Paraku pannakse antud ettepanekuga tootjatele ja ettevõtjatele peale suurem administratiivne ja finantskoormus, mis raskendaks veelgi eriti meie VKEde võimalusi kriisist väljumiseks. Seetõttu ma ei toetanud raportit.

Tooteohutuse tagamine ühtsel turul (A9-0207/2020 - Marion Walsmann)

25-11-2020

COVID-19 kriis on näidanud, et paraku jõuab meie turule endiselt tooteid, mis ei vasta Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele. Meie elanike kaitsmiseks on tähtis, et nii praeguse hädaolukorra kui ka edaspidi ELi tabada võivate kriiside lahendamiseks vajalike toodete ohutus oleks kõrgeimal tasemel, eriti mis puudutab meditsiini- ja kaitsevahendeid. Seega tuleb ajakohastada turujärelevalve norme ja muuta need digiajastu jaoks sobivaks. Toetasin ettepanekut.

Meediavabaduse tugevdamine: ajakirjanike kaitse Euroopas, vaenukõne, desinformatsioon ja platvormide roll (A9-0205/2020 - Magdalena Adamowicz)

25-11-2020

Resolutsiooniga väljendab Euroopa Parlament muret meediavabaduse olukorra pärast ELis ning taunib ajakirjanikevastast vägivalda, ahistamist ja survet. Meediavabadus ja sõltumatus, pluralism ja ajakirjanike turvalisus on Euroopa Liidu demokraatliku toimimise jaoks ülitähtsad. Toetasin resolutsiooni.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg