Andrus ANSIP Andrus ANSIP
Andrus ANSIP

Uueneva Euroopa fraktsioon

Liige

Eesti - Eesti Reformierakond (Eesti)

Sünnikuupäev : , Tartu

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta Andrus ANSIP

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (A9-0187/2020 - József Szájer)

17-12-2020

Muudatuste ainus eesmärk on parandada komiteemenetluste toimimist apellatsioonikomitee tasandil, et tagada laiem poliitiline aruandekohustus ja vastutus poliitiliselt tundlike rakendusaktide eest, muutmata seejuures õiguslikku ja institutsioonilist vastutust rakendusaktide eest, nagu see on reguleeritud määruses (EL) nr 182/2011. Toetan ettepanekut.

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 (B9-0411/2020)

17-12-2020

Leian, et komisjon on otsust langetades põhjalikult kaalunud poolt- ja vastuargumente, ning seetõttu toetan komisjoni otsust, see tähendab hääletan vastuväitele vastu.

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm MON 87427, MON 89034, MIR162 ja MON 87411 transformatsioonidest (B9-0413/2020)

17-12-2020

Pean komisjoni otsust pädevaks ning seetõttu hääletan vastuväitele vastu.

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) (B9-0414/2020)

17-12-2020

Ma ei pea ettepanekut maisi MIR604 kasutamist keelata piisavalt põhjendatuks ning seetõttu olen vastuväitele vastu.

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais MON 88017 (MON-88Ø17-3) (B9-0415/2020)

17-12-2020

Olemasolevate teadmiste põhjal pean maisi MON 88017 kasutamise keelamist ebaproportsionaalseks meetmeks ning seetõttu hääletan vastuväitele vastu.

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: Geneetiliselt muundatud mais MON 89034 (MON-89Ø34-3) (B9-0416/2020)

17-12-2020

Leian, et geneetiliselt muundatud maisi MON 89034 kahjulikkus inimesele pole piisavalt tõestatud, et ka lähtudes ettevaatusprintsiibist nimetatud maisisordi kasutamist keelata. Olen vastuväitele vastu.

Euroopa kodanikualgatus „Minority SafePack“ (B9-0403/2020, B9-0405/2020)

17-12-2020

Kuna enamikku rahvus- ja keelevähemusi ähvardab üha suurenev assimilatsioon ja keelekadu, mis tähendaks keelelist ja kultuurilist vaesumist ja mitmekesisuse kadumist, vajavad rahvus- ja keelevähemused tõhusamat kaitset. Ma toetan resolutsiooni ettepanekut.

Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius)

17-12-2020

EL on alustanud üleminekut vähese süsinikdioksiidiheitega, kliimaneutraalsele, ressursitõhusale ja ringmajandusele. See protsess peab olema sotsiaalselt õiglane. Tugevad sotsiaalhoolekandesüsteemid on üleminekul kestlikule ja sotsiaalsele Euroopale hädavajalikud elemendid. Toetan.

Äriühingu kestlik üldjuhtimine (A9-0240/2020 - Pascal Durand)

17-12-2020

Riigiabi, ELi rahalisi vahendeid või muud riiklikku rahastust saavad äriühingud või koondamiskavasid ellu viivad äriühingud peaksid püüdma säilitada oma töötajate töökohad ja pakkuma neile kaitset, oma juhtide töötasusid vastavalt kohandama, maksma oma õiglase osa maksudest, rakendama oma kestlikkuse strateegiat kooskõlas eesmärgiga vähendada oma CO2 jalajälge ning hoiduma dividendide väljamaksmisest või aktsiate tagasiostukavade pakkumisest aktsionäride tasustamiseks. Nõustun resolutsiooni seisukohtadega.

Nõukogu soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta (B9-0400/2020)

17-12-2020

Resolutsioon kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama ressursse, mis on eraldatud kutsehariduse ja koolitusprogrammide digiteerimiseks ning haridusasutuse lõpetajate käekäigu jälgimiseks. Toetan resolutsiooni.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg