Laura
AGEA

Raportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Laura AGEA

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist

03-06-2016 LIBE_AD(2016)578563 PE578.563v02-00 LIBE
Laura AGEA

ARVAMUS teadusuuringute ja innovatsiooni potentsiaali kasutamise kohta töökohtade loomiseks ja majanduskasvu edendamiseks meremajanduses

02-06-2015 EMPL_AD(2015)552096 PE552.096v02-00 EMPL
Laura AGEA

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikukaitsevahendite kohta

07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202 PE544.202v03-00 EMPL
Laura AGEA