Laura
AGEA

Raportid – variraportöörina - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Laura AGEA

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT töötingimuste ja ebakindlate töösuhete kohta

14-06-2017 A8-0224/2017 PE587.795v02-00 EMPL
Neoklis SYLIKIOTIS

RAPORT Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta

20-12-2016 A8-0391/2016 PE589.146v03-00 EMPL
Maria João RODRIGUES

RAPORT sotsiaalse dumpingu kohta Euroopa Liidus

18-08-2016 A8-0255/2016 PE571.622v02-00 EMPL
Guillaume BALAS

RAPORT töö- ja eraelu tasakaalu soodustavate tingimuste loomise kohta tööturul

02-08-2016 A8-0253/2016 PE580.714v02-00 EMPL FEMM
Tatjana ŽDANOKA Vilija BLINKEVIČIŪTĖ