Laura AGEA Laura AGEA
Laura AGEA
Itaalia

Sünnikuupäev : , Narni

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Laura AGEA

Fraktsioonid

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni - Liige
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Itaalia)

Liikmed

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 14-07-2014 / 14-09-2014 : Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 19-10-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks

Asendusliige

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Petitsioonikomisjon
 • 10-07-2014 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 17-11-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 19-02-2016 / 18-01-2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petitsioonikomisjon

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist

03-06-2016 LIBE_AD(2016)578563 PE578.563v02-00 LIBE
Laura AGEA

ARVAMUS teadusuuringute ja innovatsiooni potentsiaali kasutamise kohta töökohtade loomiseks ja majanduskasvu edendamiseks meremajanduses

02-06-2015 EMPL_AD(2015)552096 PE552.096v02-00 EMPL
Laura AGEA

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikukaitsevahendite kohta

07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202 PE544.202v03-00 EMPL
Laura AGEA

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete põhikirja kohta

23-05-2018 EMPL_AD(2018)615243 PE615.243v02-00 EMPL
Heinz K. BECKER

ARVAMUS hariduse ajakohastamise kohta ELis

11-04-2018 EMPL_AD(2018)618003 PE618.003v02-00 EMPL
Agnieszka KOZŁOWSKA

ARVAMUS õiguspäraste meetmete kohta üldsuse huvides äriühingute ja avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks

13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037 PE601.037v02-00 EMPL
David CASA

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised

Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta

Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Vastused Euroopa Keskpangale esitatud küsimustele ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta

Vastused parlamendiliikmete küsimustele, mis on esitatud Euroopa Keskpangale, ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud

Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

KIRJALIK DEKLARATSIOON uue Lyon–Torino kiirraudteeliini ehitamise otsuse läbivaatamise kohta

24-10-2016 P8_DCL(2016)0111 Kehtivuse kaotanud
Marco VALLI Michèle RIVASI Karima DELLI Tiziana BEGHIN Eleonora EVI Marco ZANNI David BORRELLI Marco AFFRONTE Barbara SPINELLI Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Dario TAMBURRANO Isabella ADINOLFI Laura FERRARA Rosa D'AMATO Daniela AIUTO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO Giulia MOI Curzio MALTESE Eleonora FORENZA Marco ZULLO
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 43 - 25-01-2017

KIRJALIK DEKLARATSIOON naiste hügieenitoodete, näiteks tampoonide maksustamise kohta

12-09-2016 P8_DCL(2016)0089 Kehtivuse kaotanud
Karima DELLI Marisa MATIAS Merja KYLLÖNEN Eleonora EVI Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Josep-Maria TERRICABRAS Monika VANA Molly SCOTT CATO Anneliese DODDS Ernest URTASUN Ángela VALLINA Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Linnéa ENGSTRÖM
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 110 - 13-12-2016

KIRJALIK DEKLARATSIOON kõrge tööpuudusega alampiirkondade jaoks mõeldud konkreetse investeerimiskava vajaduse kohta

12-09-2016 P8_DCL(2016)0079 Kehtivuse kaotanud
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Marian HARKIN Ildikó GÁLL-PELCZ Stanislav POLČÁK Sofia RIBEIRO Dan NICA Laura AGEA Simona BONAFÈ Georgi PIRINSKI Siôn SIMON José BLANCO LÓPEZ
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 155 - 13-12-2016

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.