Bogdan Brunon
WENTA

Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Bogdan Brunon WENTA

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise kohta Euroopa Liidus: Euroopa Komisjoni 7. aruanne

20-03-2018 CULT_AD(2018)616606 PE616.606v03-00 CULT
Mircea DIACONU

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil

13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037 PE608.037v02-00 DEVE
Ignazio CORRAO

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta

28-06-2017 CULT_AD(2017)595592 PE595.592v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet

11-05-2017 CULT_AD(2017)599567 PE599.567v02-00 CULT
Silvia COSTA

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud)

10-05-2017 CULT_AD(2017)595657 PE595.657v02-00 CULT
Curzio MALTESE

ARVAMUS Euroopa tööstuse digiteerimise kohta

30-01-2017 CULT_AD(2017)593851 PE593.851v02-00 CULT
Angel DZHAMBAZKI

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist

14-07-2016 DEVE_AD(2016)578845 PE578.845v02-00 DEVE
Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA