Maria ARENA Maria ARENA
Maria ARENA

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis

Liige

Belgia - Parti Socialiste (Belgia)

Sünnikuupäev : , Mons

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Maria ARENA

Fraktsioonid

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Parti Socialiste (Belgia)

Liikmed

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Asendusliige

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 17-09-2014 / 17-01-2017 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Araabia kevade järgsete sündmuste kohta: Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated

24-01-2019 FEMM_AD(2019)630494 PE630.494v02-00 FEMM
Maria ARENA

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus

03-10-2018 FEMM_AD(2018)623821 PE623.821v03-00 FEMM
Maria ARENA

ARVAMUS loodusvarade läbipaistva ja vastutustundliku majandamise ning metsade kohta arenguriikides

26-04-2018 INTA_AD(2018)616682 PE616.682v02-00 INTA
Maria ARENA

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seisu kohta

06-11-2018 INTA_AD(2018)627014 PE627.014v02-00 INTA
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta

29-06-2018 EMPL_AD(2018)620734 PE620.734v02-00 EMPL
Heinz K. BECKER

ARVAMUS maailma põlisrahvaste õiguste rikkumise, sealhulgas maa hõivamise kohta

16-04-2018 FEMM_AD(2018)616843 PE616.843v02-00 FEMM
Florent MARCELLESI

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Lühemad arupärimised

Lühemaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 130a ja III lisa

Põhjalikumad arupärimised

Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

KIRJALIK DEKLARATSIOON vajaduse kohta tagada arengumaadesse investeerimisel ettevõtete vastutustundlik käitumine

12-12-2016 P8_DCL(2016)0133 Kehtivuse kaotanud
Monika SMOLKOVÁ Vladimír MAŇKA Marc TARABELLA Boris ZALA Pavel POC Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Derek VAUGHAN Tomáš ZDECHOVSKÝ Elly SCHLEIN Maria ARENA Jude KIRTON-DARLING Agnes JONGERIUS Kostas CHRYSOGONOS Patricija ŠULIN
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 103 - 13-03-2017

KIRJALIK DEKLARATSIOON tasustamata ja vähekvaliteetse praktika kohta

11-04-2016 P8_DCL(2016)0031 Kehtivuse kaotanud
Siôn SIMON Jutta STEINRUCK Sylvie GUILLAUME Evelyn REGNER Tamás MESZERICS Tiziana BEGHIN Laura AGEA Brando BENIFEI Maria ARENA Edouard MARTIN
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 146 - 12-07-2016

KIRJALIK DEKLARATSIOON müümata jäänud tarbimiskõlblike toiduainete heategevuseks annetamise kohta

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Vastu võetud
Hugues BAYET Neena GILL Kathleen VAN BREMPT David CASA Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Marc TARABELLA Younous OMARJEE Victor NEGRESCU Patrick LE HYARIC José BOVÉ Mariya GABRIEL Karima DELLI Eva JOLY Sylvie GUILLAUME Virginie ROZIÈRE Biljana BORZAN Pascal DURAND Petr JEŽEK Angélique DELAHAYE Guillaume BALAS Marco VALLI Claudia ȚAPARDEL Fabio Massimo CASTALDO Simona BONAFÈ Stanisław OŻÓG Maria ARENA Anneliese DODDS Ernest URTASUN José BLANCO LÓPEZ Nikos ANDROULAKIS
Algatatud : 14-10-2015
Tähtaeg : 14-01-2016
Vastu võetud (kuupäev) : 14-01-2016
Allakirjutanute nimekiri : P8_PV(2016)01-18(ANN-1)
Allakirjutanute arv : 388 - 15-01-2016

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg