Lars ADAKTUSSON Lars ADAKTUSSON
Lars ADAKTUSSON
Rootsi

Sünnikuupäev : , Jönköping

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Lars ADAKTUSSON

Fraktsioonid

 • 01-07-2014 / 23-09-2018 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 01-07-2014 / 23-09-2018 : Kristdemokraterna (Rootsi)

Aseesimees

 • 16-10-2014 / 23-09-2018 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks

Liikmed

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Inimõiguste allkomisjon
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Väliskomisjon
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Inimõiguste allkomisjon

Asendusliige

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 14-07-2014 / 23-09-2018 : Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Transpordi- ja turismikomisjon

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Tuumakokkulepe Iraaniga (arutelu) EN

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(2-367-0000)

ELi ja NATO suhted (arutelu) EN

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(2-527-0000)

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo)

07-07-2016 AFET_AD(2016)584014 PE584.014v02-00 AFET
Ulrike LUNACEK

ARVAMUS Euroopa kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonidesse värbamise ennetamise kohta

18-09-2015 AFET_AD(2015)560548 PE560.548v02-00 AFET
Charles TANNOCK

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Lühemad arupärimised

Lühemaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 130a ja III lisa

Põhjalikumad arupärimised

Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Linnade roll liidu institutsioonilises raamistikus (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) SV

03-07-2018

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande städernas roll inom unionens institutionella ramar. Genom regionkommittén har EU:s städer idag en viktig roll som främjare av dialog och aktiv deltagare i EU:s beslutsprocess. Att städerna får komma till tals och kan påverka EU är demokratiskt viktigt när man betänker antalet EU-medborgare som bor och verkar i dem, en aspekt som dagens betänkande förtjänstfullt lyfter fram. Betänkandet innehåller dock ett flertal förslag som jag är mycket tveksam till. Förslag som riskerar att leda till mer administration och onödig byråkrati. Det främjar varken städerna eller EU. Jag valde därför att rösta mot betänkandet.

Kliimadiplomaatia (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) SV

03-07-2018

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande klimatdiplomati som uppmanar medlemsstaterna att ta gemensamt ansvar för de klimatförändringar jorden står inför. I betänkandet omnämns klimatflyktingar flera gånger, ett begrepp som jag menar är problematiskt av olika anledningar, bland annat för att det saknas en tydlig beskrivning av vad som avses och vilka som innefattas. Få verkar veta vad uttrycket innebär i praktiken. Det riskerar således uppstå oklarheter kring definitionen. Det finns dessutom en uppenbar risk för att ordet flykting urvattnas och att det uppstår kontroverser kring vad en flykting är och vem som har flyktingstatus. Klimatflyktingar tenderar att migrera korta distanser och ofta inom det egna landet, det är idag snarare ett regionalt problem än ett globalt sådant. Jag röstade därför för rapporten i sin helhet, men emot skrivningar innehållande begreppet.

ELi noortestrateegia rakendamine (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) SV

31-05-2018

Betänkandet avser EU:s ungdomspolitiska insatser i framtiden och man menar att brexit samt stigande utgifter kommer att påverka EU:s ungdomspolitik negativt. Man vill öka investeringar inom utbildning och kultur och man framhåller att EU:s program som Erasmus+ bör förstärkas och få ökad finansiering. KD är emot avsevärt stigande anslag och en svällande budgetram som blir kostsam för medlemsländerna och därför röstade jag emot betänkandet.

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

KIRJALIK DEKLARATSIOON usuvabaduse edendamise kohta Pakistanis ja Asia Bibi põhjendamatu kinnipidamise hukkamõistmise kohta

25-05-2016 P8_DCL(2016)0055 Kehtivuse kaotanud
Antonio TAJANI Mairead McGUINNESS Jan OLBRYCHT Patrizia TOIA Elisabeth MORIN-CHARTIER Dennis de JONG Peter van DALEN Cristian Dan PREDA David Maria SASSOLI Silvia COSTA György HÖLVÉNYI Marijana PETIR Lars ADAKTUSSON Massimiliano SALINI
Algatatud : 25-05-2016
Tähtaeg : 25-08-2016
Allakirjutanute arv : 282 - 25-08-2016

KIRJALIK DEKLARATSIOON ELi abi suunamise kohta terroriorganisatsioonidele

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Kehtivuse kaotanud
Michael THEURER Bas BELDER Geoffrey VAN ORDEN Monika BEŇOVÁ Ryszard CZARNECKI Tunne KELAM Johannes Cornelis van BAALEN Indrek TARAND Antanas GUOGA Petras AUŠTREVIČIUS Lars ADAKTUSSON
Algatatud : 09-02-2015
Tähtaeg : 09-05-2015
Allakirjutanute arv : 65 - 11-05-2015

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.