Iskra MIHAYLOVA Iskra MIHAYLOVA
Iskra MIHAYLOVA

Uueneva Euroopa fraktsioon

Aseesimees

Bulgaaria - Movement for Rights and Freedoms (Bulgaaria)

Sünnikuupäev : , Sofia

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Iskra MIHAYLOVA

Fraktsioonid

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movement for Rights and Freedoms (Bulgaaria)

Esimees

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Regionaalarengukomisjon
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Regionaalarengukomisjon

Liikmed

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Regionaalarengukomisjon
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi – Põhja-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Regionaalarengukomisjon
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Komisjonide esimeeste konverents

Asendusliige

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (arutelu) BG

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-154-0000)

Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond (arutelu) BG

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-098-0000)

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu) BG

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-414-0000)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüsi kohta

18-02-2019 REGI_AD(2019)631920 PE631.920v02-00 REGI
Iskra MIHAYLOVA

ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

23-01-2019 REGI_AD(2019)630539 PE630.539v02-00 REGI
Iskra MIHAYLOVA

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014

19-12-2018 REGI_AD(2018)628643 PE628.643v02-00 REGI
Iskra MIHAYLOVA

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetavate parlamendi seisukohtade ettevalmistamise kohta

11-10-2017 REGI_AD(2017)606230 PE606.230v02-00 REGI
Derek VAUGHAN

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2012/2002 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 283/2014 ja (EL) nr 652/2014 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 541/2014/EL

27-04-2017 REGI_AD(2017)597458 PE597.458v02-00 REGI
Constanze KREHL

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas

28-03-2017 REGI_AD(2017)595749 PE595.749v02-00 REGI
Mercedes BRESSO

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

KIRJALIK DEKLARATSIOON nõude kohta, et üleeuroopaline transpordivõrk peab soodustama piirkondade juurdepääsetavust

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Kehtivuse kaotanud
Renaud MUSELIER Jill EVANS Pascal ARIMONT Inés AYALA SENDER Younous OMARJEE Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Derek VAUGHAN Milan ZVER Keith TAYLOR Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ István UJHELYI Fernando RUAS Merja KYLLÖNEN Ivan JAKOVČIĆ Petras AUŠTREVIČIUS Salvatore Domenico POGLIESE Deirdre CLUNE Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Iskra MIHAYLOVA
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 106 - 13-03-2017

KIRJALIK DEKLARATSIOON vihkamise ja ekstremismi vastase võitluse kohta internetis

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Kehtivuse kaotanud
Ivan JAKOVČIĆ Paavo VÄYRYNEN Anna ZÁBORSKÁ Hannu TAKKULA Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Boris ZALA Zigmantas BALČYTIS Heinz K. BECKER Jozo RADOŠ Brian HAYES Péter NIEDERMÜLLER Angel DZHAMBAZKI Agnieszka KOZŁOWSKA Miriam DALLI Patricija ŠULIN Iskra MIHAYLOVA
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 143 - 13-12-2016

KIRJALIK DEKLARATSIOON Euroopa demograafilise tuleviku ning elanike vananemise ja rahvaarvu vähenemise probleemi kohta

12-01-2015 P8_DCL(2015)0003 Kehtivuse kaotanud
José BLANCO LÓPEZ Inés AYALA SENDER Francisco José MILLÁN MON Verónica LOPE FONTAGNÉ Milan ZVER Ivan JAKOVČIĆ Dan NICA Isabella ADINOLFI Rosa D'AMATO Krzysztof HETMAN Maite PAGAZAURTUNDÚA Jonás FERNÁNDEZ Iskra MIHAYLOVA Enrique CALVET CHAMBON
Algatatud : 12-01-2015
Tähtaeg : 12-04-2015
Allakirjutanute arv : 109 - 17-04-2015

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg