Bronis ROPĖ Bronis ROPĖ
Bronis ROPĖ

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

Liige

Leedu - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Leedu)

Sünnikuupäev : , Ignalina

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Bronis ROPĖ

Fraktsioonid

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Leedu)

Liikmed

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 02-10-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees

Asendusliige

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regionaalarengukomisjon
 • 14-07-2014 / 01-10-2017 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionaalarengukomisjon

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013

08-03-2019 REGI_AD(2019)629641 PE629.641v05-00 REGI
Bronis ROPĖ

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta

03-10-2018 AGRI_AD(2018)623923 PE623.923v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüsi kohta

18-02-2019 REGI_AD(2019)631920 PE631.920v02-00 REGI
Iskra MIHAYLOVA

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad

05-12-2018 AGRI_AD(2018)625354 PE625.354v02-00 AGRI
Maria Gabriela ZOANĂ

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta

14-11-2018 AGRI_AD(2018)623919 PE623.919v02-00 AGRI
James NICHOLSON

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Lühemad arupärimised

Lühemaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 130a ja III lisa

Põhjalikumad arupärimised

Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) LT

12-12-2018

Įsigaliojus susitarimui, Lietuvos ir kitų ES šalių eksportuotojai galės pasinaudoti atsiveriančiomis galimybėmis. Tuo pačiu reikia aktyviai stebėti sutarties įgyvendinimą, kad perdirbėjai ir prekybininkai gavę papildoma nauda pasidalintų su žaliavos tiekėjais.

ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) LT

12-12-2018

Japonija yra vienas pagrindinių ES strateginių partnerių Azijoje, su kuria reikia stiprinti bendradarbiavimą ekonominiais, aplinkos apsaugos, saugumo ir žmogaus teisių apsaugos klausimais.

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus (A8-0417/2018 - Renate Sommer) LT

11-12-2018

Vienodų kokybės standartų užtikrinimas visoje ES turėtų būti vienas iš prioritetų įgyvendinant šį reglamentą.

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud

Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

KIRJALIK DEKLARATSIOON ELi kodutuse kaotamise strateegia kohta

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Kehtivuse kaotanud
Neena GILL Mary HONEYBALL Gabriele ZIMMER Dimitrios PAPADIMOULIS Viorica DĂNCILĂ Karima DELLI Sylvie GUILLAUME Sylvie GOULARD Brian HAYES Ivan JAKOVČIĆ Alfred SANT Klaus BUCHNER Stefan ECK Lynn BOYLAN Hugues BAYET Agnes JONGERIUS Bronis ROPĖ
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 310 - 28-07-2016

KIRJALIK DEKLARATSIOON Lyme'i tõve kohta

27-04-2016 P8_DCL(2016)0040 Kehtivuse kaotanud
Dominique BILDE Lefteris CHRISTOFOROU Daciana Octavia SÂRBU Filiz HYUSMENOVA Iuliu WINKLER Zigmantas BALČYTIS Rolandas PAKSAS Norica NICOLAI Milan ZVER Mara BIZZOTTO Andrey KOVATCHEV Marie-Christine BOUTONNET Ivan JAKOVČIĆ Valentinas MAZURONIS Bronis ROPĖ
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 109 - 27-07-2016

KIRJALIK DEKLARATSIOON Euroopa meega hommikusöögi ja ülemaailmse mesilaste päeva kohta

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Kehtivuse kaotanud
Franc BOGOVIČ Karl-Heinz FLORENZ James NICHOLSON Françoise GROSSETÊTE Frédérique RIES Jo LEINEN Bart STAES Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Mairead McGUINNESS Albert DESS Anneli JÄÄTTEENMÄKI Marc TARABELLA Vladimir URUTCHEV Sirpa PIETIKÄINEN Viorica DĂNCILĂ Pavel POC Giovanni LA VIA Elisabeth KÖSTINGER Paolo DE CASTRO Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Jozo RADOŠ Mark DEMESMAEKER Dubravka ŠUICA Miroslav POCHE Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ György HÖLVÉNYI Benedek JÁVOR Sofia RIBEIRO Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Renata BRIANO Rosa D'AMATO Nicola CAPUTO Igor ŠOLTES Annie SCHREIJER-PIERIK Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Patricija ŠULIN Romana TOMC Bronis ROPĖ Mihai ŢURCANU
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 224 - 12-07-2016

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg