Bronis ROPĖ Bronis ROPĖ
Bronis ROPĖ

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

Liige

Leedu - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Leedu)

Sünnikuupäev : , Ignalina

Variraportöörina esitatud arvamus Bronis ROPĖ

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS vana mandri vananemise ning 2020. aasta järgse vananemispoliitikaga seotud võimaluste ja probleemide kohta

28-10-2020 AGRI_AD(2020)657234 PE657.234v02-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õiglase ülemineku mehhanismi raames loodava avaliku sektori laenurahastu kohta

01-10-2020 REGI_AD(2020)658810 PE658.810v01-00 REGI
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 228/2013, (EL) nr 229/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. aastal eraldatavate vahendite ja nende jaotusega, samuti määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1307/2013 seoses nende vahendite ja taotlusega 2021. aastal

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Herbert DORFMANN

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00 REGI
Josianne CUTAJAR

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg