Pär HOLMGREN Pär HOLMGREN
Pär HOLMGREN

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

Liige

Rootsi - Miljöpartiet de gröna (Rootsi)

Sünnikuupäev : , Gävle

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta Pär HOLMGREN

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Mullakaitse (B9-0221/2021) SV

28-04-2021

Vi röstade ja till paragraf 55 om ohållbar markanvändning och biomassa eftersom det lyfter viktiga frågor om skogsbrukets klimatpåverkan utöver den minskade kolsänkan när skog avverkas, nämligen växthusgasutsläppen av koldioxid och metan från marken efter avverkning och återplantering. Vi vill tydliggöra att vi är medvetna om LULUCF:s-lagstiftningens roll när det kommer till redovisning av markanvändning, och att det därmed kan vara missvisande att hänvisa till skogsbiomassa som koldioxidneutralt i räkenskaperna. Uppgifter om skogen ska enligt EU:s ramverk ingå i den samlade statistiken inom markanvändningssektorn och det är viktigt att det hänsyn till alla delar i den övergripande klimatlagstiftningsramverket så att inget räknas dubbelt. Samtidigt finns det idag vissa brister i redovisningen av utsläpp från skog och markanvändning, så att frågorna lyfts och diskuteras är viktigt.
Vi måste visa aktsamhet vid uttag av biomassa från skogen, och redovisningen måste bli bättre: mer korrekt, mindre komplicerad, mer transparent, och ta bättre hänvisning till möjliga intressekonflikter samt till tidsaspekter, både när det gäller långvariga utsläpp och tiden det tar att åter binda kol efter återplantering.

2022. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu (A9-0046/2021 - Karlo Ressler) SV

25-03-2021

Den 24 mars röstade vi om riktlinjerna för 2022 års EU-budget. Under den omröstningen tog vi ställning till ett ändringsförslag om att upphäva patent för covid-19-vaccin. Vi miljöpartister valde att avstå i den omröstningen.
Vi ser de problem som alltför hårda patentlagar skapar vad gäller tillgång på vaccin. Världens hela produktionskapacitet kan inte utnyttjas, samtidigt som vissa av de stater som har vaccinfabriker inte exporterar doser till andra länder. Reglerna kan bidra till att rika länder snabbare får tillgång till vaccin, medan fattiga länder sackar efter. Det är ett stort problem och patentsystemet behöver ses över, men att som ändringsförslaget föreslår upphäva alla patent, inte bara för covid-19-vaccin, vore i nuläget att ge fel signal.
Vi stödjer helhjärtat initiativ som Covax och de stora ekonomiska bidrag som Sverige och EU gett programmet. Tack vare det programmet har länder i det globala syd redan fått tillgång till tiotals miljoner vaccindoser.

Euroopa Liidu kuulutamine LGBTIQ-vabaduse alaks (B9-0166/2021, B9-0167/2021) SV

11-03-2021

Vi valde att rösta emot ändringsförslag 5, från den högernationalistiska partigruppen Identitet och demokrati (ID). Miljöpartiet fördömer å det kraftigaste alla former av våld och diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och könsidentitet eller könsuttryck, samt mordet på belgaren David Polfliet med homofobiska motiv. Vi delar däremot inte partigruppen ID:s problembeskrivining om att våldet och diskrimineringen skulle vara en konsekvens av vad man i nästföljande stycken kallar ”massinvandring” och ”den radikala islamismens utveckling i Europa”.

Laste õigused (B9-0164/2021) SV

11-03-2021

Vi valde idag att lägga ner våra röster gällande ändringsförslag 14 samt att rösta emot ändringsförslag 9, båda lagda av den konservativa partigruppen ECR. Det är av yttersta vikt att vi ser till att kvinnor inte utnyttjas i någon form. Det måste finnas politiska lösningar som säkrar kvinnors rätt till fria liv helt utan förtryck och övergrepp. Att svepande framställa alla typer av surrogatmödrarskap som en form av försäljning av barn är djupt problematiskt och något vi protesterar mot. Vi vill även tydligt ta avstånd från påståendet att surrogatmödrarskap alltid är en form av modernt slaveri.
Vi ser behovet av ett regelverk som skyddar kvinnor från att direkt eller indirekt tvingas in i surrogatmödrarskap. Samtidigt ser vi också behovet av att säkra och möjliggöra rätten att ingå så kallat altruistiskt värdmödrarskap för den som önskar hjälpa personer som inte själva kan genomgå en graviditet.
För miljöpartiet är det avgörande att parlamentet, under alla omständigheter, måste skydda, inte avgöra, när, var eller hur kvinnor väljer att bära och föda barn.

Ebavõrdsuse vähendamine, keskendudes eelkõige palgavaesusele (A9-0006/2021 - Özlem Demirel) SV

09-02-2021

Ett viktigt och bra betänkande med fokus på hur vi kan lyfta de arbetande fattiga ur fattigdom. Ett europeiskt perspektiv behövs i dessa frågor samtidigt som den nordiska modellen med kollektivavtal ska värnas. Därför valde vi att avstå i två omröstningar gällande minimiinkomst, där syftet är gott men skrivningarna om respekten för de nationella systemen inte var tydlig nog.

Inimõigused ja demokraatia maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2019. aasta aruanne (A9-0259/2020 - Isabel Santos) SV

20-01-2021

Vi miljöpartister röstade ja till årsrapporten om EU:s arbete med mänskliga rättigheter och demokrati. Rapporten innehåller bland annat viktiga skrivningar om att unionen ska prioritera arbetet för jämställdhet i och utanför Europa, och bekräftar den viktiga kopplingen mellan ekologiska värden, miljöskydd och mänskliga rättigheter.
Rapporten pekar också ut de hot mot demokratiska fri- och rättigheter som finns på allt fler håll i världen. Därför röstade vi för att kvalificerad majoritet ska kunna användas i omröstningar om sanktioner gentemot länder utanför unionen. Det tycker vi är centralt för att EU ska kunna bli en stark röst för demokrati och mänskliga rättigheter globalt.
I den enskilda omröstningen om surrogatmödraskap valde vi att avstå. Miljöpartiet fördömer å det kraftigaste allt kommersiellt utnyttjande av kvinnors kroppar, och står bakom de skrivningar som fanns om detta i ändringsförslaget. Samtidigt motsätter vi oss formuleringen i samma ändringsförslag om att surrogatmödraskap är ett ”universellt brott”. Det tycker vi är en för kompromisslös hållning som inte är förenlig med vår inställning till altruistiskt surrogatmödraskap/altruistiska värdgraviditeter. Eftersom vi i detta fall behövde ta ställning till texten i sin helhet gjorde vi avvägningen att avstå i omröstningen om detta ändringsförslag.

Mitmeaastane finantsraamistik, õigusriigi tingimus ja omavahendid (B9-0428/2020, B9-0429/2020) SV

16-12-2020

Vi miljöpartister röstade ja till EU:s långtidsbudget. Mycket kunde ha blivit bättre, särskilt vad gäller större klimatsatsningar och ett mer kraftfullt verktyg för att skydda rättsstatens principer. Samtidigt har vi nu för första gången en lag att använda för att hindra att EU-medel används i antidemokratiska syften. Länder som Ungern och Polen kommer inte längre att kunna nedmontera demokratin utan konsekvenser. Det är ett oerhört viktigt första steg, och vi kommer under resten av mandatperioden att arbeta för att göra denna rättsstatsmekanism ännu skarpare.
Förhandlingarna om långtidsbudgeten det här året var unika. Polen och Ungern använde sina veton för att blockera hela budgetpaketet. De höll både resten av EU:s krisdrabbade medlemsstater och sina egna, ekonomiskt utsatta befolkningar som gisslan. Ett förkastligt och oansvarigt agerande som inte får upprepas. Europas medborgare förtjänar bättre, varför vi tyckte att det var nödvändigt att markera mot dessa länders agerande i denna resolution.

Programm „InvestEU“ (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) SV

13-11-2020

Vi miljöpartister valde att rösta emot förslaget om InvestEU. Det främsta skälet var att klimatfokuset för detta stora program var helt otillräckligt. På vissa punkter kan InvestEU snarare komma att hindra oss från att uppnå EU:s klimatmål och genomföra Parisavtalet.
Det sämsta i förslaget var att projekt med syfte att utvinna och förädla fossila bränslen, som olja och gas, kommer kunna ta emot pengar från fonden. Den gröna partigruppen, där Miljöpartiet ingår, hade lagt ett antal ändringsförslag för att stryka de satsningarna. Dessvärre föll de i omröstningen. Därför valde Miljöpartiet och vår gröna partigrupp att rösta emot hela förslaget.
Vi valde också att lägga ner våra röster i omröstningarna om ett antal enskilda ändringsförslag (6, 7 och 8). Vi anser att intentionerna bakom dem var bra, och stöder tanken på att fonden ska understödja investeringar i offentliga tjänster och ha en rättvis geografisk spridning i sina satsningar. Däremot tyckte vi att förslagen i sig var alltför detaljerade och utanför ramen för just detta program.

Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) SV

12-11-2020

Europa står inför två gigantiska kriser. Dels den ekonomiska kris som coronapandemin medfört, dels en allvarlig klimatkris. För att lösa båda de här kriserna krävs enorma investeringar och politisk vilja. Budgeten är vårt kraftigaste medel för att uppnå det på europeisk nivå.
Vi miljöpartister röstade därför genomgående för höjda anslag till det som hjälper oss att uppnå en grön och socialt rättvis omställning. För mer pengar till forskning, satsningar på hållbar infrastruktur, utbyten för studenter och EU:s fond för demokrati- och jämställdhetsfrämjande: programmet för rättigheter och värden. Den svenska debatten om EU-budgeten handlar ofta om att den ska vara så liten som möjligt. För oss är det viktigaste att budgeten går till rätt saker.
Nästa år ska dessutom det verktyg för att stoppa utbetalningar till länder som inte respekterar rättsstatens principer träda i kraft. Det blir i så fall första gången utbetalningar från EU-budgeten kommer med ett slags demokrativillkor. Något som vi har kämpat för mycket länge – ledare som Viktor Orbán förtjänar inte att ta del av våra gemensamma resurser.

Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer) SV

16-09-2020

Exceptionella tider kräver exceptionella åtgärder. Därför röstade vi miljöpartister idag för resolutionen om EU:s egna medel. Vi behöver se över alla möjliga alternativ som finns tillgängliga för en solidarisk och hållbar lösning av de dubbla kriser vi står inför: den ekonomiska och sociala kris som coronapandemin medfört och den allvarliga klimatkris som hotar hela vår planet. Alla alternativ måste ligga på bordet, inklusive det som tar emot för oss som svenskar att rösta för.
EU kommer att spela en viktig roll i att lösa båda dessa kriser. Genom att på europeisk nivå mobilisera de enorma investeringar som krävs kan vi vända den ekonomiska utvecklingen och möta klimatkrisen. Men då behöver vi resurser på EU-nivå. Utan finansiella muskler, inga lösningar.
Genom nya inkomstkällor kan vi investera mer i en grön och socialt rättvis omställning för hela Europa. Samtidigt skulle nya EU-inkomster kunna bidra till att hålla nere medlemsavgifterna. Enskilda styrmedel som utsläppshandeln kommer dessutom bidra till ökade utsläppsminskningar. Med en justeringsmekanism för koldioxid kan vi förmå andra länder att anta skarpare klimatlagstiftning. Samtidigt som europeisk industri får bättre förutsättningar att konkurrera med företag i länder som har bristande klimatlagstiftning. Det är vad vi röstade för idag.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg