Abir AL-SAHLANI Abir AL-SAHLANI
Abir AL-SAHLANI

Uueneva Euroopa fraktsioon

Liige

Rootsi - Centerpartiet (Rootsi)

Sünnikuupäev : , Basra

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta Abir AL-SAHLANI

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Kestliku Euroopa investeerimiskava – kuidas rahastada rohelist kokkulepet (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) SV

13-11-2020

Centerpartiet stöder ambitiösa insatser och åtgärder för att stimulera den gröna omställningen.
Betänkandet har i flera avseenden en bra balans mellan miljöambitioner och konkreta åtgärder som bidrar till goda resultat.
För Centerpartiet är det finansiella aspekterna av betänkandet däremot inte acceptabla. Det handlar främst om möjligheten för EU att uppta egna resurser och införa självständig beskattningsrätt. Med anledning av betänkandets tydliga finansiella och skattemässiga fokus är det inte möjligt för Centerpartiet att fullt ut stötta betänkandet och dess innehåll.

Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine (A8-0200/2019 - Peter Jahr) SV

23-10-2020

Detta betänkande är ett viktigt steg i rätt riktning för en gemensam jordbrukspolitik för medborgare, natur och jordbrukare. Detta samtidigt som vi säkerställer en EU-omfattande ram med huvudmål för bland annat livsmedelssäkerhet, klimat och miljö. Det finns flera saker i den slutgiltiga texten som jag inte är nöjd med, där jag hade velat gå längre på flera områden. Men i det stora hela är betänkandet ett paradigmskifte och flera steg framåt mot mer ambitiösa åtgärder för att uppnå målen i den gröna given och för klimatneutralitet, och även få stärkta investeringar i djurvälfärd och i arbetet mot antibiotisk resistens samtidigt som vi stärker konkurrenskraften och förenklar för bönderna, jag röstade därför för detta betänkande i sin helhet.
Mer specifikt fanns det ett ändringsförslag som avser att införa löne- och anställningsskydd i dessa bidragsvillkor. Att europeiska medborgare ska ha bra arbetsvillkor och arbetsmiljö är en självklarhet. Men ett EU-beslut är fel väg att lösa frågan då jag inte anser att man ska reglera arbetsvillkor på EU-nivå. Dessutom kommer detta att resultera i en ökad administrativ börda för bönderna, i en reform som ser till att förenkla för bönderna – som redan går på knäna. Jag röstade därför emot ändringsförslaget.

Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire (A8-0199/2019 - Ulrike Müller) SV

23-10-2020

En av grundbultarna i den nya reformen till ett förenklat system fastställs genom förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av jordbrukspolitiken. Jag har hela tiden velat se ett skifte från att endast följa regler till ett resultatbaserat system. Jag har velat se en tydlig förenkling av systemet genom avskaffade dubbelkontroller från medlemsstaterna och kommissionen, prestationsbaserad rapportering och kontroller för att stimulera den faktiska användningen av miljöscheman samtidigt som medlemsstaterna levererar högre klimatförändringsmål och miljöambitioner i den gröna given. Tyvärr fanns det en majoritet i plenum för en hybridmodel, där både element av ett resultatbaserat system och ett regelbaserat system inkluderades, vilket kommer att öka byråkratin och försena den övergång som lantbruket måste göra. Därför valde jag att rösta emot sluttexten, och så röstade jag för att se till att den skickas tillbaka till jordbruksutskottet som får möjlighet att reda ut detta inför slutförhandlingen.

Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine (A8-0198/2019 - Eric Andrieu) SV

23-10-2020

EU har harmoniserade regler för produkter på marknaden som fastställer vissa grundkriterier. I synnerhet huruvida det ska vara tillåtet för vegetariska produkter att använda köttrelaterade ord som burgare och korv som beskrivning av varan, anser jag att denna detaljreglering är helt onödig. Det viktiga är att konsumenten är väl informerad om vad produkten innehåller och kan fatta ett informerat beslut utifrån det. I sluttexten finns ett stycke om att förbjuda beskrivningar av växtbaserade produkter med mejeriliknande attribut såsom ”krämig”. Återigen är detta en onödig detaljreglering som ej bör ske på EU-nivå och inte är i linje med de ambitioner vi fastställer i den gröna given eller den reglering som existerar för produktmärkning. Jag röstade därför emot detta ändringsförslag. Slutligen så är det viktigt att EU har harmoniserade regler för produkter och samarbete inom jordbrukssektorn. I den slutliga texten från parlamentet fanns flera viktiga inslag inkluderade, bland annat fler möjligheter att förverkliga hållbarhetsinitiativ i livsmedelskedjan. Däremot gick ett flertal ändringsförslag igenom som väsentligt stör den fria marknaden och främjar en planekonomi. Allt detta sammantaget gjorde att jag valde att lägga ner min slutliga röst i detta ärende.

Raadamine (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt) SV

22-10-2020

Världens skogar står under ökat tryck från olaglig skövling och bränder. EU har en viktig roll i att skydda världens skogar, och i att inte understöda produkter som främjar olaglig avverkning av skogar. Hållbara och avskogningsfria leveranskedjor med full transparens är ett av EU:s främsta verktyg för att påverka den avskogning som sker utanför EU:s gränser. Detta betänkande är avsett att göra just detta, men inkluderade även referenser som inskränker den nationella kompetensen på skogsområdet och användningen av skogsresurser inom EU. Som en markering för att jag inte kan ställa mig bakom dessa skrivningar i en i övrigt viktigt text, valde jag att avstå min röst vid den slutliga omröstningen.

Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 2020 (A9-0183/2020 - Klára Dobrev) SV

21-10-2020

Centerpartiet har tagit ställning emot detta betänkande då den innehåller ett flertal kompetensmässiga övertramp vad gäller relationen mellan EU och medlemsstaterna. Särskilt bekymmersamt är betänkandets interventionistiska inriktning vad gäller politikområden såsom arbetsmarknad, sociala skyddsnät, taxering, beskattningsrätt och hälso- och sjukvård. Mot bakgrund av detta har Centerpartiet röstat emot betänkandet och dess politiska innehåll.

Digiteenuste õigusakt ja siseturu toimimise täiustamine (A9-0181/2020 - Alex Agius Saliba) SV

20-10-2020

Centerpartiet har ställt sig bakom denna rapport då den är ett viktigt steg för att realisera den digitala inre marknaden. Rapporten balanserar principer om rättvis konkurrens och kontroll med öppen och dynamisk näringsfrihet. Centerpartiet kommer att särskilt bevaka dessa aspekter i det kommande arbetet under mandatperioden.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (A9-0192/2020 - Valerie Hayer) SV

19-10-2020

Centerpartiet har genomgående innehaft en restriktiv position vad gäller utbetalningar och användning av Globaliseringsfonden. Mot bakgrund av de utvärderingar som gjorts om EGF och dess effekter, så finner Centerpartiet att fonden inte uppnår några långsiktiga positiva effekter vad gäller återanställning, kompetensutveckling och sysselsättning.

Õigusriik ja põhiõigused Bulgaarias (B9-0309/2020) SV

08-10-2020

Centerpartiet ser med oro på utvecklingen vad gäller situationen för de grundläggande rättigheterna i Bulgarien. Bristande rättssäkerhet, upprepade men otillräckligt utredda anklagelser rörande storskalig korruption samt allt mer inskränkta medier bidrar till att urgröpa demokratins fundament och medborgarnas förtroende för detsamma. Detta påverkar på både kort och lång sikt EU-samarbetet, inte minst då stora summor årligen förskingras från unionens budget. Följaktligen har jag ställt mig bakom denna resolution, där Europaparlamentet kräver att bulgariska myndigheter agerar och utreder nämnda problematik samt uttrycker vårt stöd för det bulgariska folket i deras kamp för att de rättigheter vilka de som EU-medborgare tillerkänns också ska åtnjutas i praktiken.

Kapitaliturgude liidu edasine areng: kapitaliturgude kaudu rahastamise kättesaadavuse parandamine, eelkõige VKEde jaoks, ja jaeinvestorite osalemise soodustamine (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) SV

08-10-2020

Kapitalmarknaden är en viktig byggsten för Europas ekonomi och en förutsättning för många företags finansiering. Detta betänkande tangerar gränsöverskridande investeringar och möjligheten att attrahera kapital från tredje land in i EU. Betänkandet adresserar även vikten av en fungerande infrastruktur för kapitalmarknaden i ljuset av de pågående brexitförhandlingarna. Centerpartiet har röstat emot förslag och formuleringar i betänkandet som tydligt ämnar att överskrida EU:s kompetens vad gäller skatter och skattesystem. Centerpartiet har även röstat emot initiativ som ålägger EU och dess medlemmar ett utökat finansiellt ansvar vad gäller civilsamhället och konsumentorganisationer. Finansiell stabilitet och stringens bör vara vägledande vad gäller det framtida arbetet med kapitalmarknadsunionen. Centerpartiet har därför ställt sig bakom formuleringar som betonar vikten av balanserade räntenivåer som ett verktyg för att kontrollera skuldsättning och det allmänna risktagandet bland investerare. Sammantaget är detta betänkande ett välkommet inlägg i det fortsatta arbetet för att förbättra och fördjupa den europeiska kapitalmarknaden.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg