Christine ANDERSON Christine ANDERSON
Christine ANDERSON

Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon

Liige

Saksamaa - Alternative für Deutschland (Saksamaa)

Variraportöörina esitatud arvamus Christine ANDERSON

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS soolise mõõtme kohta ühtekuuluvuspoliitikas

11-11-2020 FEMM_AD(2020)655668 PE655.668v02-00 FEMM
Lena DÜPONT

ARVAMUS komisjoni teatise „Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks“ kohta

30-10-2020 FEMM_AD(2020)657285 PE657.285v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

ARVAMUS Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve kohta

05-10-2020 CULT_AD(2020)655780 PE655.780v02-00 CULT
Romeo FRANZ

ARVAMUS Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve kohta

24-09-2020 FEMM_AD(2020)655750 PE655.750v03-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ARVAMUS meediavabaduse tugevdamise kohta: ajakirjanike kaitse Euroopas, vihakõne, desinformatsioon ja platvormide roll

23-09-2020 CULT_AD(2020)648611 PE648.611v02-00 CULT
Diana RIBA I GINER

ARVAMUS tehisintellekti kohta haridus-, kultuuri- ja audiovisuaalsektoris

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse programm „InvestEU“

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655872 PE655.872v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ARVAMUS soovitustega komisjonile tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistiku kohta

03-09-2020 CULT_AD(2020)648348 PE648.348v02-00 CULT
Łukasz KOHUT

ARVAMUS intellektuaalomandi õiguste kohta tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel

03-09-2020 CULT_AD(2020)648351 PE648.351v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg