Magdalena ADAMOWICZ
Magdalena ADAMOWICZ

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Poola - Independent (Poola)

Raportöörina esitatud arvamus Magdalena ADAMOWICZ

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

Arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (uuesti sõnastatud)

09-11-2023 JURI_AL(2023)756057 PE756.057v01-00 JURI
Magdalena ADAMOWICZ

Arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekaitsevahendite täiendava kaitse tunnistuse kohta (uuesti sõnastatud)

06-11-2023 JURI_AL(2023)755998 PE755.998v01-00 JURI
Magdalena ADAMOWICZ

arvamus ettepaneku koha võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv asulareovee puhastamise kohta (uuesti sõnastatud)

12-09-2023 JURI_AL(2023)752960 PE752.960v01-00 JURI
Magdalena ADAMOWICZ

Arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv disainilahenduste õiguskaitse kohta (uuesti sõnastatud)

12-09-2023 JURI_AL(2023)752970 PE752.970v01-00 JURI
Magdalena ADAMOWICZ

Arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tulirelvade, nende oluliste osade ja laskemoona impordi, ekspordi ja transiidi kohta, millega rakendatakse rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava tulirelvade, nende osade ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestava ÜRO protokolli (ÜRO tulirelvade protokoll) artiklit 10 (uuesti sõnastatud)

11-09-2023 JURI_AL(2023)752959 PE752.959v01-00 JURI
Magdalena ADAMOWICZ

Arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (uuesti sõnastatud)

27-06-2023 JURI_AL(2023)750118 PE750.118v01-00 JURI
Magdalena ADAMOWICZ

Arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid (uuesti sõnastatud)

25-04-2023 JURI_AL(2023)746884 PE746.884v01-00 JURI
Magdalena ADAMOWICZ

Arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiste õiguste kohta (uuesti sõnastatud)

23-03-2023 JURI_AL(2023)745456 PE745.456v01-00 JURI
Magdalena ADAMOWICZ

Arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta (uuesti sõnastatud)

23-03-2023 JURI_AL(2023)745458 PE745.458v01-00 JURI
Magdalena ADAMOWICZ

Arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (uuesti sõnastatud)

16-06-2022 JURI_AL(2022)734087 PE734.087v02-00 JURI
Magdalena ADAMOWICZ

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
13E158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10046
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex