Leila CHAIBI Leila CHAIBI
Leila CHAIBI

Euroopa Parlamendi Vasakpoolsete fraktsioon - GUE/NGL

Liige

Prantsusmaa - La France Insoumise (Prantsusmaa)

Sünnikuupäev : , Dijon

Variraportöörina esitatud arvamus Leila CHAIBI

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ühendatuse ning ELi ja Aasia suhete kohta

02-12-2020 TRAN_AD(2020)657369 PE657.369v02-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

ARVAMUS Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekti kohta

08-10-2020 TRAN_AD(2020)654050 PE654.050v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

ARVAMUS uue Euroopa VKEde strateegia kohta

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

ARVAMUS soovitustega komisjonile digiteenuste õigusakti ja ühtse turu toimimise täiustamise kohta

04-09-2020 TRAN_AD(2020)648502 PE648.502v03-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus)

15-07-2020 TRAN_AD(2020)650613 PE650.613v02-00 TRAN
Tilly METZ

ARVAMUS aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu

25-03-2020 TRAN_AL(2020)648607 PE648.607v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg