Sylwia SPUREK Sylwia SPUREK
Sylwia SPUREK

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

Liige

Poola - Independent (Poola)

Sünnikuupäev : , Skarzysko Kamienna

Algus Sylwia SPUREK

Aseesimees

FEMM
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Liige

D-RU
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis

Asendusliige

LIBE
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
D-CN
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
DEPA
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Viimased tegevused

Judicial immunity under threat in Poland EN

22-12-2020 E-007020/2020 Komisjon
Kirjalikult vastatavad küsimused

Vajadus luua soolise võrdõiguslikkuse küsimusega tegelev nõukogu erikoosseis (B9-0402/2020, B9-0404/2020) PL

17-12-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Głęboko wierzę, że nadszedł czas, aby ustanowić specjalny skład Rady ds. równości płci. W tym wymiarze dysproporcje w rozwoju państw UE są największe. Kluczowe wartości wynikające z traktatów i promowane przez Unię Europejską powinny znaleźć odzwierciedlenie również w jej strukturze instytucjonalnej. Niezwykle ważne jest utworzenie forum Rady, na którym regularnie byłyby omawiane kwestie równości płci, ale też inne rodzaje dyskryminacji.
Rezolucja jest rozpatrywana w czasie pandemii Covid-19, pogłębiającej istniejącą już dyskryminację w obszarze zatrudnienia, przemocy uwarunkowanej płcią oraz dostępu do zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych. Te nierówności mają charakter krzyżowy i dotykają w jeszcze większym stopniu kobiety starsze, kobiety z niepełnosprawnościami, Romki, kobiety należące do mniejszości religijnych i mieszkające na wsi, a także osoby LGBTI. Pomimo pilnej potrzeby konkretnych rozwiązań legislacyjnych, Rada nadal blokuje ważne akty prawne, takie jak Konwencja Stambulska, horyzontalna dyrektywa antydyskryminacyjna czy dyrektywa w sprawie kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek.
Aby zrealizować swoje cele i zobowiązania, i efektywnie zwalczać nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami, instytucje UE muszą ustanawiać ciała wyraźnie odpowiedzialne za równość. Niedoskonałości polityki spójności UE są zbyt duże. Dzięki Radzie ds. równości być może UE rzadziej będzie zapominała, że równość, godność, ochrona przed przemocą, to prawdziwe wartości naszej Wspólnoty.

Sylwia SPUREK
Sylwia SPUREK

Saidil EP NEWSHUB

W listach do KE zwracałam uwagę, że represje wobec sędziów się nasilają, a orzeczenie TSUE jest ignorowane przez polski rząd. Czas, żeby UE podjęła bardziej stanowcze kroki. Niezależność sądownictwa i praworządność to wartości europejskie, które musimy silniej chronić. https://t.co/kO9O8I0rjZ 

Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego jest kolejnym aktem pogwałcenia praw człowieka w Rosji. Potrzebna jest szybka i zdecydowana reakcja ze strony UE. Wolny świat nie może się bezczynnie przyglądać łamaniu podstawowych zasad demokracji i szykanom wobec rosyjskich opozycjonistów/tek.

Reklamowe bajki branży mleczarskiej coraz mniej skuteczne. Coraz więcej świadomych i etycznych konsumentów/tek, coraz więcej świadomych i etycznych firm, którym należy się wsparcie ze strony państwa. Te, które szkodzą, muszą przejść do historii #govegan https://t.co/bDYFx75Tsz 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg