Vladimír BILČÍK
Vladimír BILČÍK
Slovakkia

Sünnikuupäev : , Bratislava

Üheksas koosseisu ametiaeg Vladimír BILČÍK

Fraktsioonid

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 02-07-2019 / 22-01-2023 : SPOLU – občianska demokracia (Slovakkia)
 • 23-01-2023 / 06-03-2023 : MODRÁ KOALÍCIA (Slovakkia)
 • 07-03-2023 / 30-11-2023 : Slovakia – Demokrati (Slovakkia)
 • 01-12-2023 / 15-07-2024 : Independent (Slovakkia)

Esimees

 • 26-09-2019 / 15-07-2024 : Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Liikmed

 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegatsioon ELi – Põhja-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 26-09-2019 / 15-07-2024 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 14-09-2020 / 23-03-2022 : Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas desinformatsiooni käsitlev erikomisjon
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 24-03-2022 / 18-07-2023 : Pegasuse ja samaväärse salajälgimiseks mõeldud nuhkvara kasutamist käsitlev uurimiskomisjon
 • 24-03-2022 / 12-08-2023 : Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas desinformatsiooni käsitlev ning Euroopa Parlamendis usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja vastutuse suurendamisega tegelev erikomisjon

Asendusliige

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Väliskomisjon
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Põhiseaduskomisjon
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Väliskomisjon
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Põhiseaduskomisjon

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse siseturul meediateenuste ühine raamistik (Euroopa meediavabaduse määrus) ja muudetakse direktiivi 2010/13/EL

01-09-2023 LIBE_AD(2023)746757 PE746.757v03-00 LIBE
Ramona STRUGARIU

ARVAMUS ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitleva 2022. aasta aruande kohta

10-11-2022 AFCO_AD(2022)736727 PE736.727v02-00 AFCO
Victor NEGRESCU

ARVAMUS ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitleva 2022. aasta aruande kohta

10-11-2022 AFCO_AD(2022)736728 PE736.728v02-00 AFCO
Victor NEGRESCU

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused juhatusele, esimeeste konverentsile ja kvestoritele

Parlamendiliikmed võivad esitada presidendile küsimusi juhatuse, esimeeste konverentsi ja kvestorite ülesannete täitmise kohta. Kodukorra artikli 32 lõige 2

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta

Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Vastused Euroopa Keskpangale esitatud küsimustele ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta

Vastused parlamendiliikmete küsimustele, mis on esitatud Euroopa Keskpangale, ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud

Kooskõlas Euroopa Parlamendi kodukorra artikliga 143 võib iga parlamendiliige esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Nimetatud resolutsiooni ettepanek väljendab selle esitanud parlamendiliikmete seisukohta. Lubatav ettepanek edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, kas võtta resolutsiooni ettepanek menetlusse ning kui, siis millist menetlust kasutada. Kui komisjon on otsustanud resolutsiooni ettepaneku menetlusse võtta, on üksikasjalikum teave esitatud sellel lehel kõnealuse resolutsiooni järel. Artikkel 143

Deklaratsioonid

Parlamendiliige on allkirjastanud kõik allpool esitatud deklaratsioonid, isegi kui allkiri ei ole veebipõhises versioonis nähtav.

Koosolekud

the situation of Roma people in Slovakia

Liikmed
BILČÍK Vladimír
Kuupäev, koht:
Brussels
Roll:
Liikmed
Kaasatud komisjoni või delegatsiooni kood
LIBE
Koosolekul osaleb:
Dive Maky

political developments in Serbia

Liikmed
BILČÍK Vladimír
Kuupäev, koht:
Brussels
Roll:
Liikmed
Kaasatud komisjoni või delegatsiooni kood
AFET
Koosolekul osaleb:
mission of Serbia

Montenegro´s progress on the EU path

Liikmed
BILČÍK Vladimír
Kuupäev, koht:
Brussels
Roll:
Delegation chair
Kaasatud komisjoni või delegatsiooni kood
D-ME
Koosolekul osaleb:
mission of Montenegro