József SZÁJER József SZÁJER
József SZÁJER
Ungari

Sünnikuupäev : , Sopron

Kuues ametiaeg József SZÁJER

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Aseesimees
 • 14-11-2004 / 14-02-2007 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Aseesimees
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (Ungari)

Liikmed

 • 21-07-2004 / 15-09-2004 : Inimõiguste allkomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Põhiseaduskomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Asendusliige

 • 21-07-2004 / 14-09-2004 : Välisasjade komisjon
 • 22-07-2004 / 11-10-2004 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Mercosuriga suhtlemiseks
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Õigusasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Õigusasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Õiguskomisjon
 • 14-03-2007 / 28-03-2007 : Delegatsioon Mercosuriga suhtlemiseks
 • 21-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Üldhuviteenused

13-06-2006 IMCO_AD(2006)372055 PE 372.055v02-00 IMCO
József SZÁJER

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 108 esitaja: Zita Pleštinská, Peter Šťastný, Milan Gaľa, Ján Hudacký, Miroslav Mikolášik, Monika Beňová, Vladimír Maňka, Miloš Koterec, Irena Belohorská, Peter Baco, Sergej Kozlík, Tomáš Zatloukal, Jan Březina, Miroslav Ouzký, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák, Petr Duchoň, Jaroslav Zvěřina, Nina Škottová, Milan Cabrnoch, Ivo Strejček, Libor Rouček, Joseph Muscat, Aldis Kušķis, Bernd Posselt, Árpád Duka-Zólyomi, Małgorzata Handzlik, Edit Bauer, Rihards Pīks, Paweł Piskorski, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Jacek Saryusz-Wolski, Ioannis Kasoulides, Danutė Budreikaitė, Justas Paleckis, Zdzisław Podkański, Romana Jordan Cizelj, Jan Olbrycht, Pál Schmitt, Alojz Peterle, Tadeusz Zwiefka, Zbigniew Zaleski, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anna Záborská, Guido Podestà, Lívia Járóka, Jerzy Buzek, Zuzana Roithová, Hanna Foltyn-Kubicka, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, József Szájer, Csaba Őry, Vladimír Železný, Jana Hybášková, Stanisław Jałowiecki, Ljudmila Novak, Lambert van Nistelrooij, Filip Kaczmarek, László Surján, Alexander Stubb, Jas Gawronski, Barbara Kudrycka, Etelka Barsi-Pataky, Albert Deß, Simon Busuttil, Grażyna Staniszewska, Michael Gahler, Luisa Rudi Ubeda, Czesław Siekierski, Jan Masiel, John Bowis, Zbigniew Kuźmiuk, Tunne Kelam, Ryszard Czarnecki, Marek Czarnecki, Horst Posdorf, Thomas Ulmer, Ioannis Gklavakis, Nikolaos Vakalis, John Purvis, Béla Glattfelder, Zsolt Becsey, Andreas Schwab, Manolis Mavrommatis, Leopold Rutowicz, Henrik Lax ja Charles Tannock Euroopa Komisjonile

03-10-2006 O-0112/2006 Komisjon

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.