Liam AYLWARD Liam AYLWARD
Liam AYLWARD
Iirimaa

Sünnikuupäev : , Kilkenny

Seitsmes ametiaeg Liam AYLWARD

Fraktsioonid

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fianna Fáil Party (Iirimaa)

Liikmed

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Asendusliige

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kultuuri- ja hariduskomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1760/2000 veiste elektroonilise identifitseerimise osas ja jäetakse välja loomaliha vabatahtlikku märgistamist käsitlevad sätted

14-05-2012 AGRI_AD(2012)483716 PE483.716v02-00 AGRI
James NICHOLSON

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 64/432/EMÜ liikmesriikide järelevalvevõrkude süsteemi kuuluvate elektrooniliste andmebaaside osas

26-04-2012 AGRI_AD(2012)483737 PE483.737v02-00 AGRI
James NICHOLSON

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

KIRJALIK DEKLARATSIOON Lammaste ja kitsede elektrooniline identifitseerimine

30-11-2011 P7_DCL(2011)0051 Kehtivuse kaotanud
Ashley FOX Liam AYLWARD Albert DESS Paolo DE CASTRO
Algatatud : 30-11-2011
Tähtaeg : 15-03-2012
Allakirjutanute arv : 160 - 15-03-2012

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.