Inés
AYALA SENDER

Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Inés AYALA SENDER

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm

19-11-2018 CONT_AD(2018)627866 PE627.866v02-00 CONT
Martina DLABAJOVÁ

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad

19-11-2018 CONT_AD(2018)627878 PE627.878v02-00 CONT
Martina DLABAJOVÁ

ARVAMUS Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seisu kohta

16-11-2018 CONT_AD(2018)625208 PE625.208v02-00 CONT
Petri SARVAMAA

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014

01-10-2018 AFET_AD(2018)627015 PE627.015v02-00 AFET
Fabio Massimo CASTALDO

MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta

04-04-2018 FEMM_AD(2018)619422 PE619.422v01-00 FEMM
Angelika MLINAR

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2012/2002 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 283/2014 ja (EL) nr 652/2014 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 541/2014/EL

05-05-2017 TRAN_AD(2017)597693 PE597.693v02-00 TRAN
Wim van de CAMP

ARVAMUS töötingimuste ja ebakindlate töösuhete kohta

09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615 PE595.615v02-00 FEMM
João PIMENTA LOPES

ARVAMUS ELi vahendite kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks

19-01-2017 CONT_AD(2017)593962 PE593.962v03-00 CONT
Luke Ming FLANAGAN

ARVAMUS volinike huvide deklaratsioone käsitlevate suuniste kohta

28-09-2016 CONT_AD(2016)584123 PE584.123v03-00 CONT
Ingeborg GRÄSSLE

ARVAMUS Euroopa Liidu toimimise parandamise kohta Lissaboni lepingu võimalusi kasutades

24-02-2016 CONT_AD(2016)571649 PE571.649v02-00 CONT
Petri SARVAMAA

ARVAMUS Euroopa Parlamendi 2010. aasta soovituste rakendamise kohta seoses sotsiaalsete ja keskkonnastandardite, inimõiguste ja ettevõtja sotsiaalse vastutusega

04-12-2015 FEMM_AD(2015)567806 PE567.806v02-00 FEMM
Malin BJÖRK

ARVAMUS põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus (2013–2014)

08-05-2015 FEMM_AD(2015)551863 PE551.863v02-00 FEMM
Daniela AIUTO

ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga 2013. aasta aruande kohta

05-12-2014 CONT_AD(2014)539825 PE539.825v02-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

ARVAMUS nõukogu seisukoha kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve projekti

04-09-2014 TRAN_AD(2014)536133 PE536.133v02-00 TRAN
Roberts ZĪLE