Inés AYALA SENDER Inés AYALA SENDER
Inés AYALA SENDER
Hispaania

Sünnikuupäev : , Zaragoza

Seitsmes ametiaeg Inés AYALA SENDER

Fraktsioonid

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)

Liikmed

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon

Asendusliige

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 20-10-2011 / 18-01-2012 : Petitsioonikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK

08-10-2013 CONT_AD(2013)514840 PE514.840v04-00 CONT
Inés AYALA SENDER

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur

03-10-2013 CONT_AD(2013)514800 PE514.800v02-00 CONT
Inés AYALA SENDER

ARVAMUS Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon

07-02-2012 TRAN_AD(2012)476064 PE476.064v02-00 TRAN
Inés AYALA SENDER

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Piirkondlik kvaliteedimärgistus ja parimad tavad maapiirkondade majanduses

11-11-2013 TRAN_AD(2013)516979 PE516.979v02-00 TRAN
Alfreds RUBIKS

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta

15-10-2012 ENVI_AD(2012)487783 PE487.783v02-00 ENVI
Elena Oana ANTONESCU

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete kohta

21-09-2012 TRAN_AD(2012)491265 PE491.265v02-00 TRAN
Eva LICHTENBERGER

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

KIRJALIK DEKLARATSIOON Raskeveokite kokkupõrked

10-11-2010 P7_DCL(2010)0081 Vastu võetud
Fiona HALL Dieter-Lebrecht KOCH Inés AYALA SENDER Isabelle DURANT Sabine WILS
Algatatud : 10-11-2010
Tähtaeg : 10-03-2011
Vastu võetud (kuupäev) : 10-03-2011
Allakirjutanute nimekiri : P7_PV(2011)03-10(ANN-2)
Allakirjutanute arv : 415 - 10-03-2011

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.