Jean
LAMBERT

Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Jean LAMBERT

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta

11-01-2019 LIBE_AD(2019)628589 PE628.589v02-00 LIBE
Martina ANDERSON

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks [Euroopa solidaarsuskorpuse määrus] ja määrus (EL) nr 375/2014

05-12-2018 EMPL_AD(2018)627020 PE627.020v02-00 EMPL
Deirdre CLUNE

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad

23-11-2018 LIBE_AD(2018)627729 PE627.729v02-00 LIBE
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet

23-10-2018 LIBE_AD(2018)623868 PE623.868v03-00 LIBE
Emilian PAVEL

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta

27-09-2018 EMPL_AD(2018)623789 PE623.789v02-00 EMPL
Neoklis SYLIKIOTIS

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta

29-06-2018 EMPL_AD(2018)620734 PE620.734v02-00 EMPL
Heinz K. BECKER

ARVAMUS paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamise kohta

28-03-2018 EMPL_AD(2018)613586 PE613.586v02-00 EMPL
Anthea McINTYRE

ARVAMUS Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

19-02-2018 LIBE_AD(2018)613654 PE613.654v03-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ARVAMUS Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

07-02-2018 LIBE_AD(2018)613648 PE613.648v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ARVAMUS Eurojusti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

07-02-2018 LIBE_AD(2018)613649 PE613.649v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ARVAMUS Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

07-02-2018 LIBE_AD(2018)613650 PE613.650v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ARVAMUS Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

07-02-2018 LIBE_AD(2018)613651 PE613.651v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ARVAMUS Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

07-02-2018 LIBE_AD(2018)613652 PE613.652v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ARVAMUS Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

07-02-2018 LIBE_AD(2018)615183 PE615.183v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ARVAMUS Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

07-02-2018 LIBE_AD(2018)615184 PE615.184v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ARVAMUS Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: Euroopa Andmekaitseinspektor

07-02-2018 LIBE_AD(2018)615185 PE615.185v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ARVAMUS Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

07-02-2018 LIBE_AD(2018)615187 PE615.187v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ARVAMUS Euroopa Liidu ametite 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll

07-02-2018 LIBE_AD(2018)615188 PE615.188v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ARVAMUS Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

24-01-2018 EMPL_AD(2018)612086 PE612.086v02-00 EMPL
Claude ROLIN

ARVAMUS Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

24-01-2018 EMPL_AD(2018)612087 PE612.087v02-00 EMPL
Claude ROLIN