Martin CALLANAN Martin CALLANAN
Martin CALLANAN
Ühendkuningriik

Sünnikuupäev : , Newcastle

Seitsmes ametiaeg Martin CALLANAN

Fraktsioonid

  • 14-07-2009 / 03-12-2009 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige
  • 04-12-2009 / 13-12-2011 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
  • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Esimees

Liikmesriikide erakonnad

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Ühendkuningriik)

Liikmed

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
  • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Esimeeste konverents
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Asendusliige

  • 21-07-2009 / 21-09-2009 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Mõjuhinnangute sõltumatuse tagamine

09-11-2010 ENVI_AD(2010)441155 PE441.155v02-00 ENVI
Martin CALLANAN

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv väikelaevade ja jetide kohta

25-04-2012 ENVI_AD(2012)480787 PE480.787v02-00 ENVI
Salvatore TATARELLA

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Küsimused juhatusele, esimeeste konverentsile ja kvestoritele

Parlamendiliikmed võivad esitada presidendile küsimusi juhatuse, esimeeste konverentsi ja kvestorite ülesannete täitmise kohta. Kodukorra artikli 32 lõige 2

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.