Jeroen LENAERS Jeroen LENAERS
Jeroen LENAERS

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Madalmaad - Christen Democratisch Appèl (Madalmaad)

Sünnikuupäev : , Stramproy

Algus Jeroen LENAERS

Aseesimees

DMAS
Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks

Liige

LIBE
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
DMED
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Asendusliige

BUDG
Eelarvekomisjon
CONT
Eelarvekontrollikomisjon
EMPL
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
DACP
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Viimased tegevused

Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused (B9-0229/2020) NL

23-07-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – De huidige coronacrisis vraagt om een kordate aanpak – zeker op Europees niveau – en het is positief dat de regeringsleiders een akkoord hebben bereikt over het herstelplan en de langetermijnbegroting van de EU. De CDA-eurodelegatie steunt de hoofdboodschap van het akkoord. Niettemin is de CDA-delegatie van mening dat het akkoord op enige punten – waaronder de bescherming van de rechtsstaat, maar ook op de terreinen van onderzoek & innovatie, migratie en duurzaamheid – verbeterd kan worden. Ook een gedegen plan voor spoedige terugbetaling van de leningen, besteding in de daadwerkelijke versterking van de economie in de lidstaten en het uitvoeren van benodigde hervormingen zijn voor de CDA-delegatie van belang. De EP-resolutie erkent ook dat er nog verbeterpunten in het akkoord zijn en daarom zal de CDA-delegatie deze resolutie steunen. Met deze resolutie kan het EP aan tafel met de Raad om te onderhandelen over verbeteringen. Wel heeft de CDA-delegatie in een aantal hoofdelijke stemmingen duidelijk aangeven dat het de kritiek van het Parlement richting de Raad niet op alle punten steunt. Dit geldt in het bijzonder voor de kritiek op de in het akkoord vastgelegde kortingen en een betere balans tussen leningen en subsidies in het herstelpakket.

International surcharge by ING Bank Nederland EN

10-07-2020 E-004106/2020 Komisjon
Kirjalikult vastatavad küsimused

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg