Evžen TOŠENOVSKÝ
Evžen TOŠENOVSKÝ
Tšehhi

Sünnikuupäev : , Ostrava

Üheksas koosseisu ametiaeg Evžen TOŠENOVSKÝ

Fraktsioonid

  • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Občanská demokratická strana (Tšehhi)

Liikmed

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
  • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks
  • 14-09-2020 / 23-03-2022 : Tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon
  • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Transpordi- ja turismikomisjon

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2019/1242 seoses uute raskeveokite CO2-heite normide karmistamisega ja aruandekohustuste lõimimisega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2018/956

13-10-2023 ITRE_AD(2023)749317 PE749.317v02-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite ja mootorite ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitust seoses nende heite ja akude tööajaga (Euro 7) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009

24-07-2023 ITRE_AD(2023)742516 PE742.516v02-00 ITRE
Massimiliano SALINI

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite ja mootorite ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitust seoses nende heite ja akude tööajaga (Euro 7) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009

24-07-2023 TRAN_AD(2023)746906 PE746.906v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Neljanda raudteepaketi ülevõtmistähtaja pikendamine CS

15-05-2020

Plně podporuji odklad implementace 4. železničního balíčku, prodloužení schválené Parlamentem, ale bohužel není dostatečné. I s ohledem na těžko předvídatelnou situaci na podzim by mělo dojít k odkladu minimálně do konce roku.

ELi kooskõlastatud tegevus võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu CS

17-04-2020

V rámci dubnového plenárního zasedání jsem podpořil všechna konkrétní opatření předložená Komisí, která umožní okamžité uvolnění dalších prostředků EU a jejich flexibilnější využívání při boji proti současné pandemii.
Hlasoval jsem ale proti nezávaznému usnesení Parlamentu k pandemii COVID-19. Usnesení sice obsahuje řadu pozitivních bodů, ale bohužel také některé návrhy, se kterými se nemohu ztotožnit. Nesouhlasím zejména s dalším přenosem pravomocí z národních států na úroveň EU a posilováním vlivu Komise, jejíž role by měla zůstat pouze podpůrná a koordinační. Dále za situace, kdy evropské firmy a celé ekonomiky řeší otázku holého přežití, považuji za krajně nezodpovědné pokračovat podle plánu Zelené dohody pro Evropu.

Ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühised eeskirjad CS

26-03-2020

Návrh jsem plně podpořil, včetně časového prodloužení ‒ evropské letecké společnosti potřebují rychlé uklidnění, že využití letištních slotů nemusí řešit přes celou letní sezónu 2020.

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused juhatusele, esimeeste konverentsile ja kvestoritele

Parlamendiliikmed võivad esitada presidendile küsimusi juhatuse, esimeeste konverentsi ja kvestorite ülesannete täitmise kohta. Kodukorra artikli 32 lõige 2

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta

Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Vastused Euroopa Keskpangale esitatud küsimustele ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta

Vastused parlamendiliikmete küsimustele, mis on esitatud Euroopa Keskpangale, ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa