Evžen TOŠENOVSKÝ
Evžen TOŠENOVSKÝ

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon

Liige

Tšehhi - Občanská demokratická strana (Tšehhi)

Sünnikuupäev : , Ostrava

Variraportöörina esitatud arvamus Evžen TOŠENOVSKÝ

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus infoturbe kohta liidu institutsioonides, organites ja asutustes

14-02-2023 ITRE_AD(2023)738558 PE738.558v02-00 ITRE
Henna VIRKKUNEN

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse taastuvkütuste ja vähese CO2 heitega kütuste kasutamist meretranspordis ning millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ

28-06-2022 ITRE_AD(2022)704703 PE704.703v04-00 ITRE
Rasmus ANDRESEN

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse alternatiivkütuste taristu kasutuselevõttu ja millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/94/EL

27-04-2022 ITRE_AD(2022)702990 PE702.990v02-00 ITRE
Michael BLOSS

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse võrdsete võimaluste tagamist säästva lennutranspordi jaoks

21-04-2022 ITRE_AD(2022)704620 PE704.620v02-00 ITRE
Jutta PAULUS

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb meetmeid, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus, ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv (EL) 2016/1148

14-07-2021 IMCO_AD(2021)691156 PE691.156v03-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ARVAMUS Euroopa digituleviku kujundamise kohta: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides

23-03-2021 ITRE_AD(2021)660166 PE660.166v02-00 ITRE
Nicola BEER

ARVAMUS tehisintellekti kohta kriminaalõiguses ning selle kasutamise kohta politsei ja õigusasutuste poolt kriminaalasjades

09-09-2020 IMCO_AD(2020)648565 PE648.565v02-00 IMCO
Marcel KOLAJA

ARVAMUS soovitustega komisjonile tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistiku kohta

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648496 PE648.496v02-00 IMCO
Alexandra GEESE

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust

19-02-2020 IMCO_AD(2020)643178 PE643.178v02-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
03U037
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02003
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex