Jan Philipp ALBRECHT Jan Philipp ALBRECHT
Jan Philipp ALBRECHT
Saksamaa

Sünnikuupäev : , Braunschweig

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Jan Philipp ALBRECHT

Fraktsioonid

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Bündnis 90/Die Grünen (Saksamaa)

Aseesimees

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 23-01-2017 / 02-07-2018 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Liikmed

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 12-09-2017 / 02-07-2018 : Terrorismi käsitlev erikomisjon

Asendusliige

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 02-07-2018 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Parlamendi põhitegevus

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS soovituste kohta Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks

24-11-2015 LIBE_AD(2015)567479 PE567.479v02-00 LIBE
Jan Philipp ALBRECHT

ARVAMUS Euroopa Komisjonile esitatud soovituste kohta seoses Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimistega

07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558 PE546.558v02-00 LIBE
Jan Philipp ALBRECHT

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist („küberturvalisust käsitlev õigusakt“)

22-05-2018 IMCO_AD(2018)616831 PE616.831v02-00 IMCO
Nicola DANTI

ARVAMUS koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitleva Euroopa strateegia kohta

29-01-2018 LIBE_AD(2018)612195 PE612.195v02-00 LIBE
Maria GRAPINI

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul

22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830 PE604.830v02-00 LIBE
Michał BONI

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.