François ALFONSI François ALFONSI
François ALFONSI

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

Liige

Prantsusmaa - Régions et Peuples Solidaires (Prantsusmaa)

Sünnikuupäev : , Ajaccio

Seitsmes ametiaeg François ALFONSI

Fraktsioonid

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partitu di a Nazione Corsa (Prantsusmaa)

Liikmed

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon

Asendusliige

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kultuuri- ja hariduskomisjon

all-activities

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimist

04-03-2014 BUDG_AD(2014)526285 PE526.285v02-00 BUDG
François ALFONSI

ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Komoori Liidu vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

04-03-2014 BUDG_AD(2014)526320 PE526.320v02-00 BUDG
François ALFONSI

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012

23-01-2014 REGI_AD(2014)524757 PE524.757v02-00 REGI
François ALFONSI

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbirääkimised ning saadud kogemused ja edasised sammud

05-03-2014 REGI_AD(2014)528070 PE528.070v03-00 REGI
Jan OLBRYCHT

ARVAMUS Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

12-02-2014 REGI_AD(2014)524560 PE524.560v02-00 REGI
Georgios STAVRAKAKIS

ARVAMUS Piirkondlik kvaliteedimärgistus ja parimad tavad maapiirkondade majanduses

16-10-2013 REGI_AD(2013)516946 PE516.946v02-00 REGI
Oldřich VLASÁK

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Puuetega inimeste õigused

16-01-2014 P7_DCL(2014)0008 Kehtivuse kaotanud
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ Marisa MATIAS Antolín SÁNCHEZ PRESEDO Izaskun BILBAO BARANDICA Mark DEMESMAEKER Jill EVANS François ALFONSI Martina ANDERSON Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Nikos CHRYSOGELOS
Algatatud : 16-01-2014
Tähtaeg : 16-04-2014
Allakirjutanute arv : 142 - 17-04-2014

Kirjalik deklaratsioon: Mittenakkuslike haiguste suure esinemissageduse tõrje saartel

13-01-2014 P7_DCL(2014)0002 Kehtivuse kaotanud
Claudette ABELA BALDACCHINO Nuno TEIXEIRA Pavel POC François ALFONSI Christel SCHALDEMOSE Antigoni PAPADOPOULOU Nessa CHILDERS Susy DE MARTINI Marisa MATIAS Francesca BARRACCIU Antonyia PARVANOVA
Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 61 - 14-04-2014

Kirjalik deklaratsioon: ELi saartel taastuvate energiaallikate kasutamise piirkondlikud strateegiad

21-10-2013 P7_DCL(2013)0020 Kehtivuse kaotanud
Nuno TEIXEIRA Maurice PONGA Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Rosa ESTARÀS FERRAGUT Patrice TIROLIEN Younous OMARJEE François ALFONSI Seán KELLY Gabriel MATO Giommaria UGGIAS
Algatatud : 21-10-2013
Tähtaeg : 21-01-2014
Allakirjutanute arv : 62 - 21-01-2014

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg