Axel VOSS
Axel VOSS

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Saksamaa - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Sünnikuupäev : , Hameln

Raportöörina esitatud arvamus Axel VOSS

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/66/EÜ ja muudetakse määrust (EL) 2019/1020

17-03-2023 JURI_AL(2023)745228 PE745.228v02-00 JURI
Axel VOSS

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kliimameetmete sotsiaalfond

06-03-2023 JURI_AL(2023)745227 PE745.227v01-00 JURI
Axel VOSS

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette tehisintellekti käsitlevad ühtlustatud õigusnormid (tehisintellekti käsitlev õigusakt) ja muudetakse teatavaid liidu õigusakte

12-09-2022 JURI_AD(2022)719827 PE719.827v02-00 JURI
Axel VOSS

Arvamus õigusliku aluse kohta – ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse viisainfosüsteemi

23-03-2021 JURI_AL(2021)689825 PE689.825v01-00 JURI
Axel VOSS

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2021.–2027. aasta strateegilist innovatsioonikava: Euroopa innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse suurendamine

23-03-2021 JURI_AL(2021)689826 PE689.826v01-00 JURI
Axel VOSS

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm – arvamus õigusliku aluse kohta

04-02-2021 JURI_AL(2021)680878 PE680.878v01-00 JURI
Axel VOSS

ARVAMUS Euroopa andmestrateegia kohta

28-01-2021 JURI_AD(2021)660120 PE660.120v02-00 JURI
Axel VOSS

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
15E146
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T11087
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex