Peter van DALEN Peter van DALEN
Peter van DALEN

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Madalmaad - ChristenUnie (Madalmaad)

Sünnikuupäev : , Zwijndrecht

Algus Peter van DALEN

Aseesimees

PECH
Kalanduskomisjon

Liige

DROI
Inimõiguste allkomisjon
DSAS
Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks

Asendusliige

AFET
Väliskomisjon
DMAS
Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks

Viimased tegevused

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament (A9-0021/2020 - Maria Grapini) NL

14-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Vanaf 2009 ben ik lid van het EP. Sindsdien bepleit ik verantwoording over de besteding van de maandelijkse Algemene Onkosten Vergoeding (AOV). Die bedraagt inmiddels meer dan 4500 euro per maand per Europarlementariër. Over alle budgetten en betalingen moeten Europarlementariërs terecht verantwoording afleggen en de kwijting verantwoorden, maar niet over dit ene omvangrijke budget. Elke controle op de besteding van de AOV ontbreekt. Ik vind dat onbegrijpelijk.
Er zijn, net zoals ik, Europarlementariërs die vrijwillig de controle door een externe accountant laten verrichten, en de niet gebruikte vergoeding terugstorten aan het Parlement. Ik vind dat dit de regel moet worden voor het hele EP, en dan verplicht en onder verantwoordelijkheid van het Parlement.
Zolang dit niet geregeld is, steun ik amendementen waarin wordt opgeroepen om deze controle in het EP te krijgen, of dien ik zelf amendementen hierover op gezette tijden in.
De algehele kwijting van het EP-budget 2018 steun ik, maar op de bijbehorende resolutie onthoud ik mij, omdat de verantwoording over die AOV nog steeds niet goed is geregeld. Daarmee geef ik dit politieke signaal af: eens met de kwijting, maar niet eens met het feit dat de controle op de AOV nog steeds niet geregeld is.

Mitmeaastase finantsraamistikuga seotud hädaolukorra kava kehtestamine, et luua turvavõrk ELi programmidest toetuse saajate kaitsmiseks (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) NL

13-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

De resolutie over het Meerjarig Financieel Kader (MFK), de nieuwe eigen middelen voor de EU (lees: EU-belastingen) en het herstelplan gaat me te ver. De deur expliciet open zetten voor nieuwe Europese belastingen vind ik geen goed plan. Ook wordt een getal genoemd van 2000 miljard voor herstel, terwijl dit bedrag niet wordt onderbouwd. Waarom dan niet bijvoorbeeld de helft of het dubbele gevraagd? Dit is een slag in de lucht.
Bovendien is de toon richting de Commissie en de Raad hard en vol met dreiging: die instellingen moeten luisteren naar het Parlement anders blokkeert het EP verdere onderhandelingen zoals over het MFK.
Europa kan de huidige crisis overwinnen mits we dat samen doen. Dat vereist redelijkheid en balans qua inhoud, maar gaat ook over de manier waarop we met elkaar tot afspraken komen. Die redelijkheid en evenwichtigheid mis ik in de resolutie, en daarom heb ik die ook niet gesteund.

Erimeetmed, et leevendada COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile NL

17-04-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Het noodsteunpakket voor de visserij- en aquacultuursector steun ik volledig. De sector staat nu onder grote druk, met sterk dalende omzetten door de crisis.
Het interinstitutionele proces is alleen niet goed gelopen. Er lag op maandagmiddag 13 april een bemoedigende ontwerpverklaring van de Commissie klaar, waarin zij aangaf maximale flexibiliteit te betrachten om onbenutte quota van het jaar 2020 naar 2021 over te hevelen. Bijna alle politieke fracties in het Parlement, onder aanvoering van mijn EVP-fractie, hadden daarom gevraagd.
Op woensdag 15 april bleek aan het begin van de avond echter dat de Commissie toch niet met een formele verklaring wil komen. Ik kan niet achterhalen waarom dat zo gelopen is: ergens is in het proces tussen de vertegenwoordigers van de drie instellingen een kink in de kabel gekomen. Ik vind deze gang van zaken teleurstellend: we hebben nu alleen een informele verklaring van de Commissie in handen.
Ik zal elke gelegenheid aangrijpen om deze kwestie te blijven agenderen, met de ontwerpverklaring van de Commissie in de hand. De overheveling van quota is voor de visserij essentieel.

Peter van DALEN
Peter van DALEN

Saidil EP NEWSHUB

Terug in Brussel! Nu bij de druk bezochte Commissie Buitenlandse Zaken, die vergadert over de overeenkomst EU-Verenigd Koninkrijk. De Britten lijken aan te koersen op een #NoDeal ,dat zou o.a. voor onze vissers een ramp zijn https://t.co/4hzvGdo6DP 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg