Sandra KALNIETE Sandra KALNIETE
Sandra KALNIETE

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Aseesimees

Läti - Partija "VIENOTĪBA" (Läti)

Sünnikuupäev : ,

Seitsmes ametiaeg Sandra KALNIETE

Fraktsioonid

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14-07-2009 / 24-03-2013 : Pilsoniskā Savienība (Läti)
 • 25-03-2013 / 30-06-2014 : Vienotība (Läti)

Aseesimees

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Liikmed

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Asendusliige

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 02-09-2009 / 21-10-2010 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

RAPORT Juhtimine ja partnerlus ühtsel turul

23-03-2011 A7-0083/2011 PE 456.686v03-00 IMCO
Sandra KALNIETE

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT Euroopa tarbijapoliitika uus tegevuskava

17-05-2013 A7-0163/2013 PE 500.621v03-00 IMCO
Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm

12-07-2012 AGRI_AD(2012)489458 PE 489.458v02-00 AGRI
Sandra KALNIETE

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020

12-07-2012 AGRI_AD(2012)489455 PE 489.455v02-00 AGRI
Sandra KALNIETE

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalise energiataristu suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ

31-05-2012 IMCO_AD(2012)487677 PE 487.677v02-00 IMCO
Sandra KALNIETE

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS E-valitsus kui konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiv jõud

22-11-2011 IMCO_AD(2011)473731 PE 473.731v02-00 IMCO
Gianni PITTELLA

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Põllumajandustootjate võrdne kohtlemine Euroopa Liidus

24-02-2010 P7_DCL(2010)0011 Kehtivuse kaotanud
Valdemar TOMAŠEVSKI Mirosław PIOTROWSKI Janusz WOJCIECHOWSKI Sandra KALNIETE
Algatatud : 24-02-2010
Tähtaeg : 17-06-2010
Allakirjutanute arv : 53 - 17-06-2010

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg