Sandra KALNIETE Sandra KALNIETE
Sandra KALNIETE

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Aseesimees

Läti - Partija "VIENOTĪBA" (Läti)

Sünnikuupäev : ,

Kaheksanda koosseisu ametiaeg Sandra KALNIETE

Fraktsioonid

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partija "VIENOTĪBA" (Läti)

Liikmed

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon

Asendusliige

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Parlamendi põhitegevus

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa energialiidu suunas liikumise kohta

16-09-2015 AFET_AD(2015)565044 PE565.044v03-00 AFET
Francisco ASSIS

ARVAMUS Euroopa energiajulgeoleku strateegia kohta

24-03-2015 AFET_AD(2015)549118 PE549.118v02-00 AFET
Arne LIETZ

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) LV

13-09-2018

Šis balsojums uzsāk ilgu procesu, kas noslēgsies ar EP un Padomes lēmumu piešķirt bezvīzu režīmu Kosovai. EK ziņojums apstiprina ka Kosova ir izpildījusi visus kritērijus, kas nepieciešami, lai šo procesu varētu uzsākt. Es to pilnībā atbalstu, jo Rietumbalkānu stabilizācija un tuvināšana ES ir ļoti nozīmīga mieram un stabilitātei Eiropas kaimiņos.

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul (A8-0245/2018 - Axel Voss) LV

12-09-2018

Šobrīd mākslinieki mūzikā, kino, rakstniecībā u. c. par savu darbu nesaņem pienācīgu atlīdzību. Gigantisko tehnoloģiju uzņēmumu pienākums būtu atbalstīt kārtību autortiesību noteikšanai, lai ieguldītais radošais darbs būtu pienācīgi apmaksāts. Neierobežota interneta lietotāju brīvība uzliek pienākumus tiem, kas no tā gūst peļņu.

Valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimine (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) EN

04-07-2018

. ‒ I supported the reform of the European electoral law. It modernises for the first time the rules for the election of MEPs since the adoption of the Electoral Act in 1976. It will make the elections more accessible for millions of citizens, and make their preparations and conduct more transparent. The main improvements include: giving voting rights to EU citizens residing in third countries at the time of the elections; a possibility of introducing postal and electronic voting; showing the link between national parties and candidates, and their affiliated European political parties. It also foresees a minimum deadline for the establishment of electoral lists, measures against double voting and designation of a contact authority for exchanging data on voters and candidates.

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: lennuohutuse ja sõjalennukite ohtlike lendude kohta

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Kehtivuse kaotanud
Urmas PAET Kaja KALLAS Petras AUŠTREVIČIUS Cecilia WIKSTRÖM Heidi HAUTALA Marju LAURISTIN Tunne KELAM Indrek TARAND Artis PABRIKS Anna FOTYGA Ilhan KYUCHYUK Filiz HYUSMENOVA Jozo RADOŠ Pavel TELIČKA Svetoslav Hristov MALINOV Gabrielius LANDSBERGIS Bronis ROPĖ Norica NICOLAI Inese VAIDERE Pál CSÁKY Tibor SZANYI Kosma ZŁOTOWSKI Jussi HALLA-AHO Milan ZVER Marian-Jean MARINESCU Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Henna VIRKKUNEN Ian DUNCAN Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Benedek JÁVOR Dubravka ŠUICA Jeppe KOFOD Hilde VAUTMANS Ivan ŠTEFANEC Beata GOSIEWSKA Mircea DIACONU Daniel DALTON Daniel BUDA Krišjānis KARIŅŠ Sandra KALNIETE Pavel SVOBODA
Algatatud : 05-10-2015
Tähtaeg : 05-01-2016
Allakirjutanute arv : 106 - 06-01-2016

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg