Sonia
ALFANO

Raportid – variraportöörina - Seitsmes ametiaeg Sonia ALFANO

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia

24-04-2012 A7-0143/2012 PE473.725v02-00 LIBE
Rita BORSELLINO