György HÖLVÉNYI György HÖLVÉNYI
György HÖLVÉNYI

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Unkari - Kereszténydemokrata Néppárt (Unkari)

syntynyt : ,

Etusivu György HÖLVÉNYI

Jäsen

DEVE
Kehitysvaliokunta
DROI
Ihmisoikeuksien alivaliokunta
DACP
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

DARP
Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta
D-IR
Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta HU

17-09-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Az elmúlt években bevett gyakorlattá vált, hogy az jogállamiságot politikai furkósbotként
használják bizonyos tagállamok ellen. Lengyelország és Magyarország ellen évek óta zajlik
eljárás, amely kizárólag politikai célokat követ, és amely maga sem felel meg a jogállamiság
követelményeinek.
A Lengyelországról szóló jelentés egy évek óta húzódó, parttalan eljárás részeként született,
amelyben arra tesznek kísérletet, hogy a vádak körét folyamatosan bővítsék, újabb és újabb,
egyébként szigorúan tagállami hatáskörbe tartozó tárgyköröket vonjanak be az eljárásba.
Mindez sérti tisztességes eljárás és a „vádhoz kötöttség” elvét. Úgy nem lehet számon kérni
a jogállamiságot, hogy a tagállamokkal szemben eltérő mércét alkalmaznak, hogy dialógus
helyett vádaskodó jelentéseket fogadnak el, hogy évekig tartó parttalan eljárásnak vetik őket
alá.
Különösen szembeötlő, hogy a mondvacsinált jogállamisági vádak csak akkor kerülnek elő,
ha karakteres, jobboldali politikát folytató kormány alakul egy tagállamban, míg baloldali
vagy liberális kormányok alatt történő, kirívó, jogállamiságot sértő esetekben arcátlan
hallgatásba burkolódznak az Európai Parlament baloldali és liberális frakciói.
A fenti indokok miatt a jelentést nem támogattam.

Lisätalousarvioesitys nro 8 varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Maksumäärärahojen lisäys hätätilanteen tukivälinettä varten covid-19-rokotestrategian rahoittamiseksi sekä koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaa toista investointialoitetta varten (C9-0290/2020 - Monika Hohlmeier) HU

17-09-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

A 2020-as költségvetési év 8. számú pótköltségvetésének célja, hogy 6,2 milliárd euró
kifizetést mozgósítson a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretében COVID-19 vakcina
gyártásra (1,1 miliárd euró), illetve a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés
(Corona Response Investment Initiative Plus (CRII+) keretében módosított kohéziós
programok végrehajtásának többletforrás igényére (5,1 milliárd euró). Májusban döntött az
Európai Parlament és a Tanács, hogy a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés
keretében a kohéziós programoknál a még le nem kötött kötelezettségvállalások
előrehozhatók, illetve átcsoportosíthatók. A 8. számú pótköltségvetés most ehhez biztosít
forrást, azaz a tagállamok előrehozott/átcsoportosított kötelezettségvállalásainak szintén
előrehozott kifizetését jelenti.
A fentiek alapján szavazatommal támogattam a 8. számú pótköltségvetés elfogadását.

Covid-19: terveysarviointien ja riskiluokituksen koordinointi EU:ssa sekä vaikutukset Schengenin alueeseen ja sisämarkkinoihin (RC-B9-0257/2020) HU

17-09-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Az európai polgárok Európai Unión belüli szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való joga az Európai Unió egyik legbecsesebb vívmánya,
valamint gazdaságunk egyik fontos hajtóereje. A koronavírus
járvány azonban súlyosan érintette az egységes piacot. A mindennapos
zökkenőmentes utazás számos polgár életének szerves részét képezi, s
számukra az átláthatatlan szabályozások rendkívül nagy terhet jelentenek.
Szavazatommal támogattam a közös állásfoglalási indítványt, hiszen úgy
vélem, hogy olyan egyértelműen alkalmazható, a tagállami szuverenitást
nem sértő Bizottsági ajánlásokra van szükség, amelyeket a tagállamok
könnyen követhetnek és megfelelően kommunikálhatnak az európai
polgárok felé. Úgy vélem ezért, hogy a Bizottságnak ki kell dolgoznia és
meg kell teremtenie a tagállamok által követhető belső piaci ajánlások
szilárd alapját.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy az állásfoglalásban lefektetett javasolt
intézkedések már az eredményekre épülnek, ezen eredmények pedig a
tagállamok gyors reagálási képességén alapulnak. A vírus terjedésének
megfékezése, a polgárok egészségének védelme, valamint az Unión belüli,
biztonságos körülmények közötti szabad mozgás fenntartása érdekében
kiszámítható és átlátható megközelítésre van szükség a mozgás
szabadságát érintő korlátozások elfogadásához!

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg