Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Unkari - Demokratikus Koalíció (Unkari)

syntynyt : , Csorna

Kahdeksas vaalikausi Csaba MOLNÁR

Poliittiset ryhmät

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Demokratikus Koalíció (Unkari)

Jäsen

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Varajäsen

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Aluekehitysvaliokunta
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Aluekehitysvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

EU:n ja Tanskan välisen sopimuksen pöytäkirja niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) HU

17-04-2019

A Tanács határozattervezetet dolgozott ki a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló, az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférésről szóló jegyzőkönyv megkötésére vonatkozóan. A tervezet elfogadásához meg kell szereznie a Parlament előzetes egyetértését.
A 603/2013/EU számú, úgynevezett „átdolgozott” Eurodac-rendelet lehetővé tette az Eurodacba történő betekintést a bűnüldöző hatóságok számára a terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából. A Dán Királyságra azonban, annak az Unión belüli sajátos helyzetéből fakadóan, nem vonatkozik a rendelet. Az „Eurodac” létrehozásáról szóló, Dániával megkötött eredeti megállapodás 2006 óta kiterjed a dublini egyezménnyel kapcsolatos részek alkalmazására is, a bűnüldözési célú hozzáférést azonban a megállapodás mindeddig nem szabályozta. A jegyzőkönyv megkötése kiterjesztené a rendelet bűnüldözési rendelkezéseit Dániára is. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a jegyzőkönyv megkötésével értsen egyet. Ennek megfelelően szavaztam.

Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt (A8-0401/2018 - Dan Nica) HU

17-04-2019

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló rendelet elfogadására. Az Európai horizont lesz az Európai Unió 9. kutatási és innovációs keretprogramja, amely 2021 és 2027 között fog futni. A múlt sikerein, illetve a megelőző programok tanulságain alapuló program célja az Unió tudományos és technológiai alapjainak és versenyképességének megerősítése, valamint az, hogy Európa vezető szerepet vállalhasson a 21. század kihívásai vonatkozásában. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 170 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma (A8-0410/2018 - Christian Ehler) HU

17-04-2019

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló határozat elfogadására. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 275 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista

Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto yhdenmukaiseen hätäkaistaan Euroopan unionin kaikilla moottoriteillä

12-09-2016 P8_DCL(2016)0068 Rauennut
Arne GERICKE Tomáš ZDECHOVSKÝ Ádám KÓSA Romana TOMC Milan ZVER Csaba MOLNÁR Pavel POC Miroslav POCHE Tibor SZANYI István UJHELYI Evžen TOŠENOVSKÝ Ivo VAJGL Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Deirdre CLUNE
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 33 - 13-12-2016

Kirjallinen kannanotto zikavirusta koskevaan yhteiseen vastaukseen

06-06-2016 P8_DCL(2016)0060 Rauennut
Csaba MOLNÁR Miriam DALLI Simona BONAFÈ Biljana BORZAN Carlos ZORRINHO Birgit COLLIN-LANGEN Frédérique RIES Karin KADENBACH Jytte GUTELAND Christel SCHALDEMOSE Angélique DELAHAYE
Jättämispäivä : 06-06-2016
Raukeamispäivä : 06-09-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 47 - 07-09-2016

Kirjallinen kannanotto allergisiin sairauksiin Euroopan unionissa

02-12-2015 P8_DCL(2015)0068 Rauennut
Csaba MOLNÁR Nicola CAPUTO Biljana BORZAN Nessa CHILDERS Miriam DALLI Renate SOMMER Kateřina KONEČNÁ Estefanía TORRES MARTÍNEZ Lynn BOYLAN Michèle RIVASI
Jättämispäivä : 02-12-2015
Raukeamispäivä : 02-03-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 47 - 03-03-2016

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg