Miapetra KUMPULA-NATRI
Miapetra KUMPULA-NATRI
Suomi

syntynyt : , Vaasa

Yhdeksäs vaalikausi Miapetra KUMPULA-NATRI

Poliittiset ryhmät

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti (Suomi)

Varapuheenjohtaja

 • 13-02-2020 / 15-07-2024 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 23-09-2020 / 23-03-2022 : Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta

Jäsen

 • 02-07-2019 / 12-02-2020 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 14-09-2020 / 22-09-2020 : Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 18-10-2023 / 15-07-2024 : Kansainvälisen kaupan valiokunta

Varajäsen

 • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Vetoomusvaliokunta
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta
 • 09-07-2019 / 19-01-2022 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 20-01-2022 / 17-10-2023 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

MIETINTÖ Euroopan datastrategiasta

02-03-2021 A9-0027/2021 PE657.163v04-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2019/1242 muuttamisesta uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästönormien tiukentamiseksi ja raportointivelvoitteiden sisällyttämiseksi siihen sekä asetuksen (EU) 2018/956 kumoamisesta

13-10-2023 ITRE_AD(2023)749317 PE749.317v02-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

LAUSUNTO asiakirjojen julkisuudesta – vuosikertomukset 2019–2021

27-03-2023 AFCO_AD(2023)735467 PE735.467v02-00 AFCO
Miapetra KUMPULA-NATRI

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muovipellettihävikin estämisestä mikromuovisaasteen vähentämiseksi

21-02-2024 ITRE_AD(2024)758781 PE758.781v02-00 ITRE
Maria SPYRAKI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä yhteisen korkean kyberturvatason varmistamiseksi unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa

01-02-2023 AFCO_AD(2023)730184 PE730.184v03-00 AFCO
Markéta GREGOROVÁ

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolijohde-ekosysteemiä vahvistavasta toimenpidekehyksestä (sirusäädös)

05-12-2022 INTA_AD(2022)735744 PE735.744v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Pakkaukset ja pakkausjätteet (A9-0319/2023 - Frédérique Ries)

24-04-2024

EU on tehnyt tällä kaudella hyvin kunnianhimoista luonto- ja ilmastopolitiikkaa. Euroopassa tuotetaan tällä hetkellä aivan liikaa jätettä. Tämä on ollut täysin kestämätöntä jo pitkään. Olen samaa mieltä asetuksen tavoitteen kanssa siitä, että jätemäärää on vähennettävä ja keskityttävä vahvistamaan kierrätystä, ja lisäämään uudelleenkäyttöä. Asetus vie tätä tavoitetta eteenpäin koko EU:n tasolla. Eri aineille on asteittain kiristyvät kierrätysvelvoitteet. Materiaalien kierrätys on paitsi ympäristö- myös omavaraisuusteko.
Nyt hyväksytyllä asetuksella oli parlamentin laaja tuki. Sen sisällössä on edelleen paljon yksityiskohtaista sääntelyä. Olen kuitenkin tyytyväinen, että lopullisessa kannassa on mukana syksyllä parlamentin kantaan saliin tekemäni esitys siitä, että komposiittimateriaaliksi lasketaan tuotteet, joissa on yli kymmenen prosenttia muovia. Lopullisessa asetuksessa raja tuli viiteen prosenttiin. Enää ei siis korkeintaan viisi prosenttia muovia sisältävää kuppia rinnasteta muovikuppiin.
Uusiutuvat kuitupohjaiset materiaalit, kuten pahvituotteet, ovat ympäristön kannalta kestävämpi vaihtoehto kuin alkuperäisessä esityksessä ollut painotus uudelleenkäytettäviin tuotteisiin. Ne olisivat lisänneet öljypohjaisen kierrättämättömän muovin käyttöä. Nyt äänestyksessä olleessa sovussa on otettu laajemmin huomioon myös muut tuotteet ja kielletty nimenomaisesti vain muovi.
Ymmärrän hyvin huolen tällä hetkellä hyvin toimivan pullonpalautusjärjestelmämme kannalta. Nyt hyväksytyn asetuksen jälkeen alkaa joka tapauksessa täytäntöönpanoprosessi, ja velvoite kymmenen prosentin uudelleenkäytettävistä pulloista (mehu, olut, vesi) alkaa vasta 2030. Suomella on aikaa hakea ratkaisu, joka ei heikennä jo hyvin toimivaa järjestelmää. Kukaan ei voi velvoittaa huonontavaan ratkaisuun.

Aborttioikeuden sisällyttäminen EU:n perusoikeuskirjaan (B9-0205/2024, B9-0207/2024, B9-0208/2024)

11-04-2024

Aborttioikeus kuuluu osaksi EU:n perusoikeuskirjaa. Oikeus omaan kehoon on jokaisen ihmisen perusoikeus. Niin Euroopassa kuin muualla maailmassa noussut antigenderismi on uhka naisten oikeuksille. Tämän vuoksi on tärkeä suojella niitä perusarvoja ja oikeuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Pidän välttämättömänä, että aborttioikeus lisätään osaksi EU:n perusoikeuskirjaa.

Rakennusten energiatehokkuus (uudelleenlaadittu) (A9-0033/2023 - Ciarán Cuffe)

12-03-2024

On hyvä asia, että EU edistää ilmastotavoitteitaan monin eri keinoin. Suomessakin paljon huomiota saanut rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on nyt valmistunut neuvotteluista parlamentin hyväksyttäväksi.
Olen tyytyväinen, että nyt äänestykseen tuleva kokonaisuus on kohtuullisempi kuin komission alkuperäinen esitys. Yksittäisille kotitalouksille ei aseteta velvoitteita siirtyä energialuokasta toiseen kiireisessä aikataulussa, eikä direktiivi koske kesämökkejä. Julkisille rakennuksille asetetaan sitovia tavoitteita. On selvää, että rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on ilmaston, ihmisten ja asukkaiden etu. Mitä energiatehokkaampi rakennus on, sitä vähemmän syntyy asukkaille energiakustannuksia.
Direktiiviin saatiin mukaan myös sosiaalidemokraattien tärkeä tavoite siitä, että valtioiden tulisi tukiohjelmissaan kohdentaa yli puolet vaikeampaan asuntokantaan. Siirtymä toteutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset puhemiehistölle, puheenjohtajakokoukselle ja kvestoreille

Jäsenet voivat esittää puhemiehelle puhemiehistön, puheenjohtajakokouksen ja kvestorien tehtävien hoitamiseen liittyviä kysymyksiä. Työjärjestyksen 32 artiklan 2 kohta

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista

Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Vastaukset kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista

Vastaukset jäsenten kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. Työjärjestyksen 140 artikla, 141 artikla, Liite III

Ilmoitukset

Jäsen on allekirjoittanut kaikki alla olevat ilmoitukset, vaikka allekirjoitus ei ole näkyvissä verkossa julkaistavassa versiossa.

Kokoukset

Topical EU developments

Jäsen
KUMPULA-NATRI Miapetra
Aika ja paikka:
Strasbourg
Rooli:
Jäsen
Tavattu yhteisö tai henkilö:
Finnish government

Trade policy and sanctions against Russia

Jäsen
KUMPULA-NATRI Miapetra
Aika ja paikka:
Brussels
Rooli:
Jäsen
Tavattu yhteisö tai henkilö:
Finnish Permanent Representation in the EU

Upcoming European elections and EU education policy

Jäsen
KUMPULA-NATRI Miapetra
Aika ja paikka:
Brussels
Rooli:
Jäsen
Tavattu yhteisö tai henkilö:
National Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences (SAMOK) National Union of University Students in Finland (SYL)