Ilhan KYUCHYUK Ilhan KYUCHYUK
Ilhan KYUCHYUK

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Bulgaria - Movement for Rights and Freedoms (Bulgaria)

syntynyt : , Sevlievo

Etusivu Ilhan KYUCHYUK

Varapuheenjohtaja

D-TR
Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Jäsen

AFET
Ulkoasiainvaliokunta

Varajäsen

TRAN
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
JURI
Oikeudellisten asioiden valiokunta
DARP
Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

Rahoitusvälineiden markkinat: tiedonantovaatimusten, tuotehallintavaatimusten ja positiolimiittien muuttaminen covid-19-pandemiasta elpymisen edistämiseksi (A9-0208/2020 - Markus Ferber) BG

25-11-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Гласувах в подкрепа на предложението за изменение на Директива 2014/65/ЕС, тъй като пандемията от COVID-19 сериозно засегна хората, бизнеса, здравеопазването, икономиките и финансовите системи на държавите членки. Ето защо, смятам че е от решаващо значение да се подкрепи възстановяването от силния икономически шок като се намали бюрокрацията чрез въвеждане на ограничени целеви изменения в съществуващите финансови разпоредби. Необходимо е да се премахне ненужната бюрокрация и изготвянето на временни изключения, които ще са ефективни за смекчаване на икономическите сътресения.

Kohti kestävämpiä sisämarkkinoita yritysten ja kuluttajien hyväksi (A9-0209/2020 - David Cormand) BG

25-11-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Няма как да пренебрегнем факта, че природните ресурси стават все по-оскъдни, а отпадъците – все повече, а това спешно налага установяването на такива устойчиви модели на производство и потребление, които да вземат предвид факта, че планетата ни има граници, и дават приоритет на по-ефективното и устойчиво използване на ресурсите ни. Подкрепих доклада, защото задава политическата посока, по която ЕС трябва да се движи по отношение на устойчивите бизнес модели. Комисията вече направи редица стъпки, включително и чрез новия План за действие за кръговата икономика и заявената в него воля за насърчаване на дълготрайни продукти, които по-лесно се поправят, използват повторно и рециклират. Въпреки това, смятам, че се трябва да демонстрираме по-силна политическа амбиция при разработването, приемането и изпълнението на съответните предстоящи предложения и инициативи за устойчива продуктова политика, които следва да бъдат изцяло приведени в съответствие с целите на ЕС за климата и други екологични цели. ЕС трябва да подобри кръговата дейност за създаване на стойност, ефективното използване на ресурсите и възприемането на употребата на вторични суровини и да сведе до минимум генерирането на отпадъци, за да постигне кръгова икономика без токсичност.

Tuoteturvallisuus sisämarkkinoilla (A9-0207/2020 - Marion Walsmann) BG

25-11-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Гласувах в подкрепа на доклада, защото безопасността на продуктите в рамките на единния пазар е от изключителна важност за защитата на хората и осигуряването им на възможно най-високо равнище на безопасност. Единният пазар за стоки е сред най-важните икономически стълбове на ЕС и търговията със стоки понастоящем генерира около една четвърт от БВП на ЕС и е неприемливо потребителите да бъдат изложени на продукти, които не отговарят на изискванията за безопасност на ЕС или са незаконни поради други причини. Необходимо е да обърнем специално внимание на онлайн платформите и онлайн местата и да вземем мерки за справяне с подвеждащи практики и дезинформация относно продукти, особено за медицинските изделия. Ето защо, призовавам Комисията и държавите членки да засилят координираните си действия в рамките на нормативната уредба относно безопасността на продуктите и съответните мрежи. Трябва час по-скоро да приведем правилата за безопасност на продуктите в съответствие с новите реалности на пазара и с преминаването към цифрови технологии чрез приемането на мерки срещу възникващите рискове и заплахи за безопасността на потребителите.

Ilhan KYUCHYUK
Ilhan KYUCHYUK

EP NEWSHUBissa

Happy Independence Day #Albania. https://t.co/Yi89PPISoK 

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg