Brando BENIFEI Brando BENIFEI
Brando BENIFEI

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Italia - Partito Democratico (Italia)

syntynyt : , La Spezia

Kahdeksas vaalikausi Brando BENIFEI

Poliittiset ryhmät

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Italia)

Jäsen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 16-07-2014 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta
 • 17-07-2014 / 01-07-2019 : EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta

Varajäsen

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

KANTA TARKISTUKSINA ehdotukseen väliaikaiseksi mietinnöksi monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi

15-10-2018 EMPL_AD(2018)628615 PE628.615v01-00 EMPL
Brando BENIFEI

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019

31-08-2018 AFET_AD(2018)623654 PE623.654v02-00 AFET
Brando BENIFEI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

12-01-2018 EMPL_AD(2018)612191 PE612.191v02-00 EMPL
Brando BENIFEI

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta

05-12-2018 EMPL_AD(2018)627020 PE627.020v02-00 EMPL
Deirdre CLUNE

LAUSUNTO parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta

28-03-2018 EMPL_AD(2018)613586 PE613.586v02-00 EMPL
Anthea McINTYRE

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta

23-08-2017 AFET_AD(2017)604668 PE604.668v03-00 AFET
David McALLISTER

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Toissijaiset tiedustelut

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia toissijaisia tiedusteluja. Työjärjestyksen 130 a artikla, liite III

Ensisijaiset tiedustelut

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Ympäristövastuudirektiivin soveltaminen (A8-0297/2017 - Laura Ferrara) IT

26-10-2017

Oggi ho votato a favore della risoluzione in oggetto, riguardante l'applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale (ELD). Il testo constata che, oltre al ritardo e alla mancanza di parità nel recepimento dell'ELD da parte di diversi Stati membri, vi sia una significativa assenza di chiarezza e di uniformità nell'applicazione dei concetti principali, nonché capacità e competenze non sufficientemente sviluppate. Come sottolineato dalla relazione della Commissione, il recepimento dell'ELD è attualmente del tutto eterogeneo sia in termini giuridici sia pratici, con grande variabilità del numero di casi tra gli Stati membri. La risoluzione chiede di rivedere quanto prima l'ELD e di rivedere la definizione di "danno ambientale", soprattutto in relazione ai criteri per la determinazione degli effetti negativi significativi sulle specie e gli habitat protetti, in modo che sia efficace, omogenea e funzionale alla veloce evoluzione dei fattori inquinanti derivanti dalle attività industriali. Sostengo dunque il testo in votazione, secondo il quale occorrono ulteriori sforzi per consentire una parificazione normativa a livello europeo in materia di responsabilità ambientale.

Kehys yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle (A8-0387/2016 - Paul Tang) IT

26-10-2017

Oggi ho votato a favore della risoluzione in oggetto, che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, e instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). La cartolarizzazione, che è un elemento importante ai fini del buon funzionamento dei mercati finanziari, se strutturata in modo solido, costituisce un canale di diversificazione delle fonti di finanziamento e di ripartizione più ampia del rischio all'interno del sistema finanziario dell'Unione. Il presente regolamento riconosce tuttavia i rischi di una maggiore interconnessione e di leva finanziaria eccessiva che la cartolarizzazione comporta e incoraggia pertanto le autorità competenti a procedere a una vigilanza micro-prudenziale della partecipazione di un ente finanziario al mercato. Sostengo perciò il testo in votazione, affinché l'Unione definisca con precisione la cartolarizzazione STS, per evitare una disparità di condizioni e pratiche di arbitraggio regolamentare.

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset (A8-0388/2016 - Othmar Karas) IT

26-10-2017

Oggi ho votato a favore della risoluzione in oggetto, relativa ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. La cartolarizzazione, che è un elemento importante ai fini del buon funzionamento dei mercati finanziari, se strutturata in modo solido, costituisce un canale di diversificazione delle fonti di finanziamento e di ripartizione più ampia del rischio all'interno del sistema finanziario dell'Unione. Il presente regolamento riconosce tuttavia i rischi di una maggiore interconnessione e di leva finanziaria eccessiva che la cartolarizzazione comporta e incoraggia pertanto le autorità competenti a procedere a una vigilanza microprudenziale della partecipazione di un ente finanziario al mercato. Sostengo dunque il testo in votazione, che presenta i requisiti prudenziali per la cartolarizzazione STS e propone che i metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali per le posizioni in una cartolarizzazione siano gli stessi per tutti gli enti.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista

Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto tarpeeseen tukea ja edistää Euro–Välimeri-alueen nuorten työllistettävyyttä

24-10-2016 P8_DCL(2016)0116 Rauennut
Tokia SAÏFI Mariya GABRIEL Santiago FISAS AYXELÀ Lorenzo CESA Brando BENIFEI Alessia Maria MOSCA Inés AYALA SENDER Marielle de SARNEZ Ivo VAJGL María Teresa GIMÉNEZ BARBAT Marie-Christine VERGIAT Fabio Massimo CASTALDO
Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 88 - 25-01-2017

Kirjallinen kannanotto homofobian, transfobian ja bifobian torjumista koskeviin toimiin EU:ssa

12-09-2016 P8_DCL(2016)0100 Rauennut
José BLANCO LÓPEZ Daniele VIOTTI Tanja FAJON Eider GARDIAZABAL RUBIAL Hugues BAYET Deirdre CLUNE José Inácio FARIA Takis HADJIGEORGIOU Terry REINTKE Brando BENIFEI Jonás FERNÁNDEZ
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 51 - 13-12-2016

Kirjallinen kannanotto hotellisiivoojien työoloihin Euroopan unionissa

12-09-2016 P8_DCL(2016)0076 Rauennut
Tania GONZÁLEZ PEÑAS Enrique CALVET CHAMBON Brando BENIFEI Thomas HÄNDEL Siôn SIMON Laura AGEA Jean LAMBERT Kostadinka KUNEVA Ernest URTASUN Merja KYLLÖNEN Eleonora FORENZA
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 76 - 13-12-2016

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg