Angel DZHAMBAZKI Angel DZHAMBAZKI
Angel DZHAMBAZKI

Euroopan konservatiivit ja reformistit

Taloudenhoitaja

Bulgaria - VMRO (Bulgaria)

syntynyt : ,

Kahdeksas vaalikausi Angel DZHAMBAZKI

Poliittiset ryhmät

 • 01-07-2014 / 15-01-2017 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Jäsen
 • 16-01-2017 / 28-02-2018 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Työvaliokunnan jäsen
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : VMRO (Bulgaria)

Varapuheenjohtaja

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Pohjois-Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Jäsen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Pohjois-Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Varajäsen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 12-09-2017 / 24-10-2017 : Terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta

28-11-2018 CULT_AD(2018)627580 PE627.580v02-00 CULT
Angel DZHAMBAZKI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE625.406v03-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta

27-04-2018 CULT_AD(2018)618293 PE618.293v02-00 CULT
Angel DZHAMBAZKI

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta

25-01-2019 JURI_AD(2019)630425 PE630.425v02-00 JURI
Jean-Marie CAVADA

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka III - Komissio ja toimeenpanovirastot

23-01-2019 CULT_AD(2019)628678 PE628.678v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

23-01-2019 CULT_AD(2019)628679 PE628.679v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma (A8-0111/2019 - Milan Zver) BG

28-03-2019

. – Уважаеми колеги, Предполагам ще се повторя като много други от Вас, които казват, че Еразъм+ е най-сполучливата ни програма и никой досега не е оспорил нейното съществуване или полза. Истината е, че Еразъм+ дава старт на стотици хиляди млади хора всяка година, но и да не забравяме, че тя се ползва не само от младите, ползва се и за провеждане на стаж, натрупване на опит, а и за работа като доброволци в чужбина. Сега гласуваме удължаването на програмата с идеята и бюджетът ѝ да нарасне, за да може да стигне до повече участници и с размяната на познания и добри практики нашите държави да просперират, да премахнем двойните стандарти в Европейския съюз и да дадем възможност за развитие на нашите деца и внуци на една сигурна земя, в която пазим традициите и обичаите си и се гордеем да ги покажем на съседите си. Целта на тази програма трябва да е обогатяване на участниците посредством размяна на практики. Нека да бъдем обединени в разнообразието! Благодаря за вниманието!

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset

Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Saudi-Arabiassa tapahtuviin lasten kidutuksiin ja teloituksiin

12-12-2016 P8_DCL(2016)0126 Rauennut
Franz OBERMAYR Harald VILIMSKY Barbara KAPPEL Georg MAYER Lorenzo FONTANA Gerolf ANNEMANS Peter LUNDGREN Rolandas PAKSAS Beatrix von STORCH Angel DZHAMBAZKI
Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 45 - 13-03-2017

Kirjallinen kannanotto Valko-Venäjän korkeakoulu-uudistukseen

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Rauennut
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Angel DZHAMBAZKI Heidi HAUTALA Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Krystyna ŁYBACKA Momchil NEKOV Michaela ŠOJDROVÁ Algirdas SAUDARGAS Jaromír ŠTĚTINA Kazimierz Michał UJAZDOWSKI Julie WARD
Jättämispäivä : 21-11-2016
Raukeamispäivä : 21-02-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 74 - 22-02-2017

Kirjallinen kannanotto Downin oireyhtymää sairastaviin henkilöihin

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Rauennut
Dominique BILDE Filiz HYUSMENOVA Ruža TOMAŠIĆ Monica MACOVEI Mara BIZZOTTO Angel DZHAMBAZKI Remo SERNAGIOTTO Marie-Christine BOUTONNET Milan ZVER Ivan JAKOVČIĆ Steeve BRIOIS Nedzhmi ALI Arne GERICKE Rolandas PAKSAS Nikolay BAREKOV Andrey KOVATCHEV Hilde VAUTMANS Jean-Luc SCHAFFHAUSER Patricija ŠULIN
Jättämispäivä : 21-11-2016
Raukeamispäivä : 21-02-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 69 - 22-02-2017

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg