Angel DZHAMBAZKI Angel DZHAMBAZKI
Angel DZHAMBAZKI

Euroopan konservatiivit ja reformistit

Taloudenhoitaja

Bulgaria - VMRO (Bulgaria)

syntynyt : ,

Kirjalliset äänestysselitykset Angel DZHAMBAZKI

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

EU:n terveysalan toimintaohjelma kaudeksi 2021–2027 (”EU4Health-ohjelma”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) BG

13-11-2020

Гласувах против доклада относно плана за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт, тъй като съм против Зеления пакт като цяло. Зеленият пакт ще отслаби европейската икономика и ще изнесе голяма част от европейското производство към страни извън Европейския съюз с по-евтината работна ръка и по-гъвкави климатични ограничения. Настоящия доклад много звучно и утопично призовава за мобилизиране на един трилион евро устойчиви инвестиции в сфери като дигитализацията, научноизследователската и развойна дейност, стратегическата автономия, укрепването на вътрешния пазар и призивът за конкурентоспособен индустриален сектор. Но тези пари ще трябва да бъдат пренасочени от някъде или гарантирани посредством увеличаване на заемите и външния дълг. Отгоре на всичко, финансирането на Зеленият пакт ще бъде обвързан с ред промени в климатичното законодателство, регламента за таксономията, увеличаване на собствените ресурси, както и обвързване на държавната помощ от страна на Европейската централна банка с постигането на целите на ЕС в областта на климата и околната страна.

Kestävä Eurooppa -investointiohjelma – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) BG

13-11-2020

Гласувах против доклада относно плана за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт, тъй като съм против Зеления пакт като цяло. Зеленият пакт ще отслаби европейската икономика и ще изнесе голяма част от европейското производство към страни извън Европейския съюз с по-евтината работна ръка и по-гъвкави климатични ограничения. Настоящия доклад много звучно и утопично призовава за мобилизиране на един трилион евро устойчиви инвестиции в сфери като дигитализацията, научноизследователската и развойна дейност, стратегическата автономия, укрепването на вътрешния пазар и призивът за конкурентоспособен индустриален сектор. Но тези пари ще трябва да бъдат пренасочени от някъде или гарантирани посредством увеличаване на заемите и външния дълг. Отгоре на всичко, финансирането на Зеленият пакт ще бъде обвързан с ред промени в климатичното законодателство, регламента за таксономията, увеличаване на собствените ресурси, както и обвързване на държавната помощ от страна на Европейската централна банка с постигането на целите на ЕС в областта на климата и околната страна.

InvestEU-ohjelma (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) BG

13-11-2020

Подкрепих доклада относно предложението за регламент за създаване на програмата InvestEU, тъй като тя предоставя различни финансови инструменти, които в момента на световна пандемия и предизвикателства, пред които бизнеси и икономики са изправени, е от изключително значение за всички страни-членки.
Новият преглед на програмата е в резултат от представения от Европейската комисия план за възстановяване през май тази година. Целта е справяна с все още значителния инвестиционен дефицит, допълнително увеличен от пандемията от COVID-19, като се предоставят гаранции от бюджета на ЕС за справяне трудни инвестиционни сделки. Текстът на Парламента предлага да се увеличи вече увеличеният бюджет до почти 92 милиарда евро, за да се отговори на значителни съкращения на финансирането от страна на Съвета. Актуализираното предложение допълнително разширява обхвата на InvestEU с пети стратегически инвестиционен прозорец, което наред с други цели, трябва да увеличи устойчивостта на икономиката на ЕС в бъдеще. Освен това текстът на Парламента разширява програмата с още един шести инвестиционен прозорец, базиран на този, отхвърлен от Инструмента за подкрепа на платежоспособността и схемата за справедлив преход във всички политики.
Подкрепям тези мерки и се надявам, че те ще са полезни за нашите граждани при борбата с предизвикателствата, с които трябва да се справи цялото ни общество.

Covid-19-toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltioon (B9-0343/2020) BG

13-11-2020

Гласувах „въздържал се“ по предложението за резолюция относно въздействието на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, основните права и принципите на правовата държава, защото отново наяве излиза тенденцията една иначе смислена тема да се превръща в оръжие за ляво-либералният консенсус в Европейския парламент.
За пореден път една сериозна тема като епидемията породена от китайският коронавирус, става поле на една безумна политическа битка. Резолюцията говори за права на затворници, бежанци, маргинализирани групи, имайки предвид, че именно последните систематично не спазват мерките за ограничение на заразата. Примерите за това са много, като в моята страна - България, цигански сватби бяха провеждани още от началото на епидемията без никакви съображения за спазване на противоепидемичните мерки. Ето защо намирам настоящата резолюция за твърде наивна, поради което не я подкрепих.

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki pääluokat (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) BG

12-11-2020

Общият бюджет определя всички приходи и разходи на Европейския съюз в рамките на една година. Той е в основата на цялото функциониране на Съюза, защото с него се осигурява финансирането на приетите политики и програми. Бюджетът за 2021 г. е изключително важен. Той е първият след Brexit и в него не се предвижда вноски и плащания от Обединеното кралство. Второ, той е рекорден по мащаби за ЕС, като основният му фокус попада върху възстановяването от кризата. Бюджетът ще бъде допълнен и с 211 000 милиона евро под формата на безвъзмездни средства и с приблизително 133 000 милиона евро под формата на заеми по линия на новия инструмент Next Generation EU. Всичко това звучи изключително добре и обнадеждаващо. Въпреки това, в доклада виждаме, че основна цел е намаляването на емисиите на парникови газове с 60% до 2030 г., нещо което е доста амбициозно и ще доведе до повече загуби за България, отколкото позитиви. Друга основна линия в доклада е въвеждането на механизма за върховенството на закона като условие за годишната бюджетна процедура. По мое мнение, върховенството на законе в една държава не може да се решава от политиците. Поради тези причини, не ми остава друго, освен да гласувам с „Въздържал се“.

EU:n ja Seychellien välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2020–2026) (päätöslauselma) (A9-0184/2020 - Caroline Roose) BG

12-11-2020

Подкрепих доклада за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сейшели и на протокола за изпълнение към него (2020—2026 г.), защото смятам, че Европейският съюз трябва да използва възможностите за поддържане на добри търговски отношения с ключови партньори в сектора на риболова.
Република Сейшели е ключов партньор на ЕС в сферата на риболова и в частност на улова на риба тон. Такова бъдещо споразумение дава възможност на европейските риболовни кораби легално да използват за риболов водите на Индийския океан в съответствие със съответните резолюции на Комисията за риба тон в Индийския океан (IOTC).

Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotto Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille (A9-0175/2020 - Emmanuel Maurel) BG

11-11-2020

Свободният пазар и търговията са основна ценност на нашата европейска общност и е от интерес на целия съюз да се намалят максимално всякакви търговски ограничения към страните от Западните Балкани. По време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз бе потвърдена европейската перспектива на държавите от този регион, а свободната търговия и достъпа до свободния европейски пазар само биха спомогнали процеса на икономическа , финансова и гражданска интеграция на Западните Балкани в ЕС. Разбира се всички тези търговски стимули трябва да бъдат съпроводени и от нужните реформи в държавите от Западните Балкани, а в контекста на региона изключително важно е и добросъседството. Добрите отношения между страните е и важен фактор за икономическия просперитет на Балканите.
Затова ЕС трябва да бъде активната страна във всички тези процеси, особено с оглед на европейската перспектива на региона, бидейки гъвкав в своите икономически политики и преференции за Западните Балкани, защото той трябва да затвърди позициите си на основен търговски и икономически партньор на въпросните държави, с което да стимулира европейската им интеграция и разбира се да осигури достъп на гражданите и стоките от тези страни до общия европейски пазар.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: Muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034, MIR162 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi (B9-0346/2020) BG

11-11-2020

За да остана верен на себе си и на моите избиратели, и тук подкрепих възражението, което включва генетично модифицирани храни. Вярно е, че трябва да оставим това на специалистите, изследователите и научните сътрудници да определят кое е добро и кое е вредно за нашето здраве. Нямам убеждение обаче, че точно за храните такова модифициране и необходимо. Разбира се, че трябва да вървим напред, но нека с тази тема се съобразим възможно най-дълго време и разберем всички специфики преди да дадем разрешение за тези продукти на европейския пазар. За някои неща трябва да останем консервативни. Очаквам бъдещи проучвания, които да потвърдят дали такива храни и продукти биха били наистина безвредни, но за момента продължавам да гласувам винаги в подкрепа на възражения отнасящи се до ГМ продукти, особено храни.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: Muuntogeeninen soija SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) (B9-0349/2020) BG

11-11-2020

Гласувах в подкрепа на резолюцията за възражението.
Мярката не само надхвърля изпълнителните правомощия на Комисията, но се отнася до продукт, който всъщност е вреден. Причината за това е, че тези ГМ продукти са толерантни към веществaтa, наречениглуфозинат, мезотрион и глифозат. Следователно честотата на приложение трябва да се увеличи, което от своя страна е изключително вредно за нашата продукция. На всичкото отгоре необходимите оценки не бяха пълни.
Това казано, мисля, че по-важният въпрос е, защо трябва да прибягваме до генетично модифицирани култури по подразбиране? Защо да правим това, когато има толкова много естествени алтернативи, които бихме могли да обмислим. В моята България винаги сме се гордеели с местните си продукти и в държавите-членки имаме множество различни видове и сортове. През последните години се наблюдава странна тенденция да се разчита все повече на ГМ продукти, а не на естествени продукти. Отговорът се крие не в прибягването до генетично модифицирани култури и какво ли още не, които са в ущърб на нашите естествени сортове, които благодарение на тази тенденция ще продължат да бъдат изтласквани от пазарите и животът ни, изчезвайки напълно.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: Muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 ja NK603 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi (B9-0347/2020) BG

11-11-2020

Гласувах ЗА предложението за резолюция относно проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица.
Подкрепих предложението, защото смятам, че храните са изключително специфична тема, която наистина буквално засяга живота и здравето на европейските граждани. Затова всяко едно решение, включително за ГМО храните, трябва да бъде много внимателно разглеждано и да се вземат предвид всякакви биологични изследвания, които наистина да дават сигурни гаранции за състава на подобни хранителни продукти в посока на това те да бъдат наистина безвредни за общественото здраве в отделните страни членки. На този етап смятам, че нашите възражения са изключително уместни и се надявам да бъдат взети предвид, защото когато става въпрос за храните, които ние и нашите близки консумираме, няма място за политически игри. Да, политическите решения са важни, но по една толкова чувствителна тема, политиците трябва да отстъпят пред представителите на научните среди, които да продължат своите изследвания, за да се гарантира, че не се предлагат вредни ГМО продукти на европейските граждани.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg