Jadwiga WIŚNIEWSKA Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Euroopan konservatiivit ja reformistit

Jäsen

Puola - Prawo i Sprawiedliwość (Puola)

Kahdeksas vaalikausi Jadwiga WIŚNIEWSKA

Poliittiset ryhmät

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Puola)

Varapuheenjohtaja

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Jäsen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Varajäsen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

KANTA TARKISTUKSINA Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta EU:n institutionaalisessa kehyksessä

28-11-2018 FEMM_AD(2018)630739 PE630.739v01-00 FEMM
Angelika MLINAR

LAUSUNTO Unkarin tilanteesta (17. toukokuuta 2017 hyväksytyn Euroopan parlamentin päätöslauselman johdosta)

17-05-2018 FEMM_AD(2018)619174 PE619.174v02-00 FEMM
Maria NOICHL

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu)

07-12-2017 ENVI_AD(2017)609648 PE609.648v05-00 ENVI
Ivo BELET

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU mukauttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi (A8-0014/2019 - Miroslav Poche) PL

14-02-2019

Zagłosowałam za projektem decyzji, ponieważ miał na celu techniczne dostosowanie prognozowanych wielkości zużycia energii w Unii Europejskiej w 2030 roku oraz odzwierciedlenie obrazu Unii jako wspólnoty 27 państw członkowskich. Proces brexitu zmierza ku końcowi, niezwykle istotne jest więc dostosowanie wszelkich planów działania UE do zmniejszonej liczby państw członkowskich. Podejmowane w ramach polityki energetycznej działania są szczególnie ważne dla rozwoju UE, dlatego konieczne jest prawidłowe i precyzyjne określenie prognoz zużycia energii pierwotnej i końcowej dla 27 państw członkowskich i uchwalenie niniejszej decyzji przed terminem, w którym prawo Unii przestanie wiązać Zjednoczone Królestwo.

Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019–2024) (B8-0127/2019) PL

14-02-2019

Wdrażanie agresywnej edukacji seksualnej w szkołach, ze szczególnym naciskiem na kwestie osób homoseksualnych oraz wszelkich metod antykoncepcyjnych, a także promowanie ruchów LGBTI to tylko niektóre założenia rezolucji przedstawionej przez Komisję Wolności Obywatelskich Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Członkowie komisji lamentują nad rzekomym brakiem ogólnounijnej ochrony przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, podczas gdy moim zdaniem jest to postulat ingerujący we wszystkie sfery działalności Unii. Wszystkim obywatelom powinno się zapewnić równość wobec prawa, jednak stanowczo sprzeciwiam się przyznawaniu przywilejów uwarunkowanych preferencjami seksualnymi, do których wprowadzenia dążą twórcy tej rezolucji. Moim obowiązkiem jest ochrona polskich dzieci przed wszechobecną i agresywną indoktrynacją ruchów LGBTI, dlatego nie poparłam uchwalenia tej rezolucji.

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) PL

13-02-2019

Sprawozdanie Novakov/Krehl w sprawie wspólnych przepisów funduszy europejskich jest jednym z najważniejszych dokumentów kształtujących zasady polityki spójności na kolejny okres siedmiu lat. Wspólne zasady dotyczące funduszy europejskich i zarządzanie nimi stanowią dla mojego kraju priorytet i są jednym z najważniejszych czynników kreowania rozwoju w UE, dlatego głosowałam za poparciem sprawozdania. Z zadowoleniem przyjmuję elementy, takie jak zwiększony budżet w stosunku do propozycji KE, wyższe poziomy dofinansowania, wyższe zaliczki, utrzymanie zasady n+3, utrzymanie całej koperty narodowej dla środków transferowanych z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę” czy uwzględnienie podziału statystycznego NUTS 2 według klasyfikacji z 2016 r. Jednak z niezadowoleniem wskazuję na niekorzystne elementy, które upolityczniają politykę spójności i warunkują dostęp do środków od spełnienia zasad horyzontalnych, które nie są bezpośrednio powiązane z podstawowym celem polityki spójności, jakim jest zmniejszanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami. Artykuł 6a na temat zasad horyzontalnych zobowiązuje państwa członkowskie wdrażające politykę spójności do przestrzegania Karty Praw Podstawowych czy zasad ideologii genderowej. Ten sam artykuł proponuje rezygnację z inwestycji w produkcję, przetwarzanie, dystrybucję, składowanie lub spalanie paliw kopalnych. Inne niekorzystne zapisy to także wiązanie polityki spójności w nieuzasadniony sposób z wdrażaniem Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, działaniem Prokuratury Europejskiej czy też warunek transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto imetyksen terveyshyötyihin ja edistämiseen Euroopassa

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Rauennut
Arne GERICKE Jadwiga WIŚNIEWSKA Ildikó GÁLL-PELCZ Marijana PETIR Peter van DALEN Jana ŽITŇANSKÁ Marian HARKIN Zdzisław KRASNODĘBSKI Fabio Massimo CASTALDO Anna ZÁBORSKÁ Alojz PETERLE
Jättämispäivä : 01-02-2016
Raukeamispäivä : 01-05-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 116 - 02-05-2016

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg