Jadwiga WIŚNIEWSKA Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Euroopan konservatiivit ja reformistit

Jäsen

Puola - Prawo i Sprawiedliwość (Puola)

Kirjalliset äänestysselitykset Jadwiga WIŚNIEWSKA

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

EU:n ja Uuden-Seelannin välillä parhaillaan neuvoteltavan sopimuksen tekeminen henkilötietojenvaihdosta vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjuntatarkoituksessa (A9-0131/2020 - Annalisa Tardino) PL

10-07-2020

W zglobalizowanym świecie przestępczość i terroryzm stały się bardziej transnarodowe, ale także bardziej wyrafinowane. Dlatego niezwykle ważne jest, aby organy ścigania były w pełni wyposażone do współpracy z partnerami zewnętrznymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym obywatelom.
Europol musi mieć możliwość wymiany danych osobowych z organami ścigania państw trzecich w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań i ochrony obywateli UE przed przestępczością i terroryzmem.
Ważnie jest sformalizowanie przyszłej współpracy w celu zapobiegania poważnym przestępstwom, które mogą być planowane lub popełnione w Unii Europejskiej i na całym świecie.

Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2018 (A9-0118/2020 - Bas Eickhout) PL

09-07-2020

. – Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyczynia się do wzrostu, trwałego zatrudnienia i zmniejszania nierówności. Chociaż EBI ma obecnie ambicję, aby stać się kluczowym filarem finansowym w ramach zielonego porozumienia, to bank powinien wziąć pod uwagę potencjalne ryzyko narastania różnic między regionami UE i państwami członkowskimi oraz konieczność działań EBI w celu wyrównania wsparcia spójności gospodarczej i społecznej z celami klimatycznymi. Sprawozdawca wzywa akcjonariuszy EBI do dalszego zwiększania kapitalizacji EBI, aby umożliwić zwiększenie inwestycji i podejmowanie większego ryzyka w celu sfinansowania niezbędnych projektów w celu wspierania zrównoważonej i cyfrowej transformacji gospodarki oraz przyczynienia się do spójności społecznej i terytorialnej, tworzenia miejsc pracy, innowacji oraz konkurencyjność w UE przy jednoczesnym zachowaniu potrójnego ratingu EBI. W głosowaniu wstrzymałam się ze względu na pochwale ze strony sprawozdawcy decyzji banku o zakończeniu finansowania projektów dot. paliw kopalnych z końcem 2021 r.

Vanhempien tekemät, EU:n kansalaisia olevien lasten kansainväliset ja maan sisäiset kaappaukset Japanissa (B9-0205/2020) PL

08-07-2020

. – W przyjętej rezolucji Parlament wyraził zaniepokojenie dobrobytem dzieci w wyniku porwania przez rodziców dziecka w Japonii. Głównym problemem jest nieprzestrzeganie przez Japonię orzeczeń sądowych nakazujących powrót dzieci na mocy konwencji haskiej z 1980 r. oraz brak skutecznej polityki w celu zagwarantowania praw rodziców niebędących Japończykami w małżeństwach mieszanych. Pojawiają się również problemy związane z prawem do kontaktów z dzieckiem i prawem do odwiedzin, które uniemożliwiają rodzicom z UE utrzymywanie autentycznego kontaktu z dziećmi mieszkającymi w Japonii.
W rezolucji zwrócono uwagę na wszystkie problemy wynikające z braku odpowiednich działań ze strony władz japońskich w przypadku uprowadzeń dziecka przez jednego z rodziców lub udaremniania spotkań z dziećmi ze związków obywateli Japonii z obcokrajowcami. Podkreślono, że takie działania mają charakter dyskryminacyjny i wywołują skutki naruszające zwłaszcza prawa dzieci do kontaktów z obojgiem rodziców. W rezolucji wzywa się Japonię do podjęcia odpowiednich działań ustawodawczych oraz do usprawnienia wymiany informacji z państwami członkowskimi na temat opieki i kontaktów z dziećmi zamieszkującymi z jednym z rodziców w Japonii. Zwraca się również uwagę Komisji Europejskiej na potrzebę poruszenia tej kwestii w stosunkach dwustronnych z Tokio w ramach umowy o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią.

Kehitysvammaisten henkilöiden oikeudet covid-19-kriisissä (B9-0204/2020) PL

08-07-2020

Osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi są w większym stopniu narażone na ryzyko zachorowania na COVID-19 z powodu barier w dostępie do informacji o profilaktyce i środków higieny, zależności od fizycznego kontaktu z opiekunami, przebywania w wieku przypadkach w placówkach i podlegania usługom opieki na poziomie lokalnych społeczności, a także innych warunków zdrowotnych związanych z daną niepełnosprawnością. W rezolucji podkreśla się, że w niektórych państwach członkowskich osobom upośledzonym umysłowo odmawiano opieki medycznej i że osoby te były umieszczane w zakładach w odizolowaniu od reszty społeczeństwa, bez możliwości odwiedzin przez członków rodziny lub bez możliwości powrotu do krewnych. Potępiam wszelkie formy dyskryminacji osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie opieki zdrowotnej i komunikowania się.

Raja- ja kausityöntekijöiden eurooppalainen suojelu covid-19-kriisin yhteydessä (B9-0172/2020) PL

19-06-2020

Pandemia zaostrzyła problemy obywateli UE, którzy pracują w innym państwie członkowskim. Unaoczniła słabości wewnętrznych regulacji oraz służb kontrolnych, a także problem dostępu do świadczeń dla pracowników mobilnych. Dlatego niezmiernie istotne jest wzmocnienie ochrony mobilnych pracowników nie tylko w ramach delegowania, ale głównie w ramach swobody przepływu pracowników.

EU:n vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen (B9-0123/2020) PL

18-06-2020

Nie istnieje hierarchia praw człowieka, a dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność należy przeciwdziałać tak samo jak dyskryminacji z innych względów, w tym dyskryminacji z kilku przyczyn jednocześnie. Celem rezolucji jest przedstawienie opinii Parlamentu na temat europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności na okres po 2020 r. w odpowiedzi na sprawozdanie z postępów w realizacji opublikowane przez Komisję w 2017 r.
Jest niezwykle istotne, aby zapewnić osobom niepełnosprawnym ochronę ich praw, dlatego głosowałam za przyjęciem rezolucji.

Pyyntö rahoittaa biolääketieteellistä tutkimusta myalgisesta enkefalomyeliitistä (B9-0186/2020) PL

17-06-2020

MME/CFS zdiagnozowano u około 24 mln osób na całym świecie, lecz uważa się, że to zaledwie 10% łącznej populacji cierpiącej na ME/CFS. Inicjatywy w zakresie finansowania przyjęte do tej pory przez Komisję nie są wystarczające i obecne niedofinansowanie badań na temat ME/CFS można uznać za ukryty problem w dziedzinie zdrowia publicznego w UE.
W rezolucji wzywa się Komisję, by przeznaczyła dodatkowe środki finansowe na projekty skupione konkretnie na badaniach biomedycznych nad ME/CFS i by priorytetowo traktowała zaproszenia do składania takich projektów, służących opracowaniu i walidacji biomedycznych testów diagnostycznych oraz skutecznych biomedycznych metod leczenia, zdolnych wyleczyć tę chorobę lub złagodzić jej skutki. Jest to bardzo istotne dla zdrowia obywateli UE, dlatego głosowałam za przyjęciem rezolucji.

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: komission aloitteesta annettava tekninen tuki (A9-0109/2020 - Victor Negrescu) PL

17-06-2020

EFG jest instrumentem, który zapewnia dodatkowe wsparcie pracownikom cierpiącym z powodu poważnych zmian strukturalnych w strukturze handlu światowego lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, a jego celem jest wsparcie ich szybkiej reintegracji na rynku pracy. To dodatkowe wsparcie opiera się na pomocy technicznej Komisji w zakresie finansowania, przygotowania, monitorowania, gromadzenia danych i tworzenia bazy wiedzy, wsparcia administracyjnego i technicznego, działań informacyjnych i komunikacyjnych, a także działań w zakresie audytu, kontroli i oceny, które są niezbędne do wdrożenia rozporządzenia w sprawie EFG.

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi (A9-0105/2020 - José Manuel Fernandes) PL

17-06-2020

FSUE jest specjalnym instrumentem zdefiniowanym w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF), a jego środki na zobowiązania i środki na płatności należy zapisać w budżecie powyżej pułapów WRF. Uruchomienie środków z FSUE w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii po klęskach żywiołowych, które miały miejsce w tych państwach członkowskich w 2019 r., jest wyrazem europejskiej solidarności, dlatego poparłam ten projekt.

Yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekeminen EU:n ja Moldovan tasavallan välillä (A9-0084/2020 - Roberts Zīle) PL

17-06-2020

Umowa ta obejmuje nie tylko prawa ruchu lotniczego, aby umożliwić bezpośrednie loty między dowolnym portem lotniczym UE a Mołdawią, ale także szeroki zakres kwestii związanych z lotnictwem, takich jak bezpieczeństwo, ochrona, prawa pasażerów, zarządzanie ruchem lotniczym, uregulowania ekonomiczne, konkurencja lub aspekty społeczne. Po ratyfikacji doprowadzi ona do dostosowania mołdawskich norm w transporcie lotniczym do ram UE, co w rezultacie przyniesie obu stronom umowy obopólne korzyści.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg