Kosma ZŁOTOWSKI Kosma ZŁOTOWSKI
Kosma ZŁOTOWSKI

Euroopan konservatiivit ja reformistit

Taloudenhoitaja

Puola - Prawo i Sprawiedliwość (Puola)

syntynyt : , Bydgoszcz

Kahdeksas vaalikausi Kosma ZŁOTOWSKI

Poliittiset ryhmät

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Jäsen
 • 13-12-2016 / 01-07-2019 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Taloudenhoitaja

Kansalliset puolueet

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Puola)

Jäsen

 • 01-07-2014 / 16-09-2014 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 14-07-2014 / 16-09-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 17-09-2014 / 18-01-2017 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian parlamentaarisessa kumppanuusvaliokunnassa, EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Varajäsen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 26-10-2015 / 18-01-2017 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 19-05-2016 / 16-06-2016 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Oikeudellisten asioiden valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä

19-11-2018 TRAN_AD(2018)627581 PE627.581v02-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

LAUSUNTO koheesiopolitiikasta ja temaattisesta tavoitteesta ”kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista” – yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 9 artiklan kohta 7

20-03-2018 TRAN_AD(2018)616793 PE616.793v02-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

LAUSUNTO internet-yhteyksistä kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi: eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G

12-04-2017 TRAN_AD(2017)599496 PE599.496v02-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumisesta ja direktiivin 2000/84/EY kumoamisesta

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE632.863v02-00 JURI
Pavel SVOBODA

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta

04-12-2018 TRAN_AD(2018)625431 PE625.431v02-00 TRAN
István UJHELYI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta

04-12-2018 TRAN_AD(2018)626999 PE626.999v04-00 TRAN
Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) PL

15-02-2017

Umowa CETA była od wielu miesięcy przedmiotem gorących debat i dyskusji w całej Europie. To porozumienie o wolnym handlu, które ma stworzyć warunki dla szybszego rozwoju relacji gospodarczych między Unią Europejską a Kanadą zdobyło ogromną rzeszę przeciwników, także w Polsce. Przyczyniła się do tego sama Komisja Europejska, która realizując mandat negocjacyjny nie potrafiła transparentnie i przekonująco informować o postępach w rozmowach z Kanadyjczykami. Powstała atmosfera nieufności, która nie sprzyjała merytorycznej dyskusji. Jednak błędy w komunikacji to jedno, a potencjalne korzyści to drugie. Uważam, że warto dać szansę porozumieniu z jednym z naszym najbliższych partnerów. Obawy o zdominowanie rynku europejskiego przez państwo o potencjale ludnościowym Polski trudno traktować poważnie. Jeśli polscy rolnicy i ich produkty zdobyły rynek europejski po naszym wejściu do UE to, dlaczego to samo nie może udać się im za oceanem? Obecnie według danych KE, około 120 polskich przedsiębiorstw eksportuje swoje produkty do Kanady. Ta umowa to szansa przede wszystkim dla nich. Jeśli pierwsze miesiące funkcjonowania umowy CETA pokażą, że obawy były słuszne, a Kanadyjczycy nadużyli naszego zaufania w kwestii np. żywności GMO będziemy mogli z tej umowy zrezygnować nie ratyfikując jej w Polsce. Wtedy będzie to miało sens i uzasadnienie. Dzisiaj taka decyzja byłaby przedwczesna, dlatego głosowałem za jej wejściem w życie.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto lentoturvallisuuteen ja sotilaskoneiden vaarallisiin lentoihin

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Rauennut
Urmas PAET Kaja KALLAS Petras AUŠTREVIČIUS Cecilia WIKSTRÖM Heidi HAUTALA Marju LAURISTIN Tunne KELAM Indrek TARAND Artis PABRIKS Anna FOTYGA Ilhan KYUCHYUK Filiz HYUSMENOVA Jozo RADOŠ Pavel TELIČKA Svetoslav Hristov MALINOV Gabrielius LANDSBERGIS Bronis ROPĖ Norica NICOLAI Inese VAIDERE Pál CSÁKY Tibor SZANYI Kosma ZŁOTOWSKI Jussi HALLA-AHO Milan ZVER Marian-Jean MARINESCU Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Henna VIRKKUNEN Ian DUNCAN Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Benedek JÁVOR Dubravka ŠUICA Jeppe KOFOD Hilde VAUTMANS Ivan ŠTEFANEC Beata GOSIEWSKA Mircea DIACONU Daniel DALTON Daniel BUDA Krišjānis KARIŅŠ Sandra KALNIETE Pavel SVOBODA
Jättämispäivä : 05-10-2015
Raukeamispäivä : 05-01-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 106 - 06-01-2016

Kirjallinen kannanotto lasten kerjäämisen tai lasten mukana ollessa tapahtuvan aikuisten kerjäämisen kieltämiseen

25-03-2015 P8_DCL(2015)0011 Rauennut
Richard SULÍK Nicola CAPUTO Branislav ŠKRIPEK Jan ZAHRADIL José BLANCO LÓPEZ Martina DLABAJOVÁ Marcus PRETZELL Kosma ZŁOTOWSKI Joachim STARBATTY Ivan ŠTEFANEC
Jättämispäivä : 25-03-2015
Raukeamispäivä : 25-06-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 104 - 07-07-2015

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg