Gerolf ANNEMANS Gerolf ANNEMANS
Gerolf ANNEMANS

Identiteetti ja demokratia -ryhmä

Työvaliokunnan jäsen

Belgia - Vlaams Belang (Belgia)

syntynyt : , Antwerpen

Kahdeksas vaalikausi Gerolf ANNEMANS

Poliittiset ryhmät

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Sitoutumattomat
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Kansakuntien ja vapauden Eurooppa - Jäsen
 • 16-06-2015 / 31-12-2017 : Kansakuntien ja vapauden Eurooppa - Taloudenhoitaja
 • 01-01-2018 / 01-07-2019 : Kansakuntien ja vapauden Eurooppa - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Vlaams Belang (Belgia)

Jäsen

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 02-10-2017 / 01-07-2019 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Varajäsen

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 12-02-2015 / 14-06-2015 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta
 • 25-06-2015 / 30-11-2015 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-10-2017 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu

12-10-2017 AFCO_AD(2017)606254 PE606.254v02-00 AFCO
Gerolf ANNEMANS

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO väliaikaisesta mietinnöstä monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi

11-10-2018 AFCO_AD(2018)625593 PE625.593v02-00 AFCO
Fabio Massimo CASTALDO

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta

03-10-2018 AFCO_AD(2018)623888 PE623.888v02-00 AFCO
Ramón JÁUREGUI ATONDO

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta

10-09-2018 AFCO_AD(2018)623628 PE623.628v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistaminen ulkorajoilla (A8-0218/2016 - Monica Macovei) NL

16-02-2017

Het is goed dat de controles aan de buitengrenzen worden aangescherpt door meer systematische controles en de uitwisseling van databanken, maar het blijft 'kurieren am Symptom' binnen het Schengenkader. Controle aan en bescherming van de buiten- én binnengrenzen blijven de efficiëntste manier om de veiligheid van de lidstaten op de lange termijn te waarborgen. Op die manier kunnen illegale migratie en mensensmokkel beter bestreden worden en bedreigingen voor de binnenlandse veiligheid, de openbare orde en de volksgezondheid van de lidstaten beter voorkomen.

Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) NL

16-02-2017

Onze fractie is op principiële gronden gekant tegen dit verslag. De rapporteur trekt totaal de dogmatiek en de logica door van een Unie die zich alsmaar verder uitstrekt en verdiept. Hij staat dan ook bekend als een voorstander van een "Verenigde Staten van Europa", een idee en een richting die volgens ons strijdig is met de Europese identiteit, waarvan de fundamentele kracht gelegen is in de eerbiediging van de nationale identiteit. Deze laatste is trouwens ook de kracht van het Europese continent en alleen zij kan het uitgangspunt zijn van gelijk welke vorm van op vrijheid en vrijwilligheid gebaseerde samenwerking. De reeds op basis van het Verdrag van Lissabon dolgedraaide EU die op zoveel vlakken faalt en haar geloofwaardigheid heeft verloren, probeert haar problemen op te lossen door nog verder te gaan in datgene wat nu net de problemen heeft veroorzaakt: een veel te ver doorgedreven integratie. Een mogelijke hervorming van de Verdragen moet de soevereiniteit en de democratie eerbiedigen en vrijwillige samenwerking inhouden en kan dus maar in één richting gaan, namelijk het terugschroeven eerder dan het uitbreiden ervan.

Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) NL

16-02-2017

De verdergaande toepassing van het Verdrag van Lissabon is een poging om de soevereiniteit van de lidstaten verder te ondermijnen, bijvoorbeeld door op een steeds groter aantal gebieden over te stappen van besluitvorming met eenparigheid van stemmen op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid, door vergroting van de economische afhankelijkheid door middel van de oprichting van een begrotings- en financiële unie of door te pleiten voor een defensie-unie, terwijl defensie uitsluitend een nationale bevoegdheid is. Het beleid van de EU-instellingen is steeds minder verenigbaar met de beginselen van subsidiariteit, evenredigheid en democratie. Onze fractie herinnert aan de volwaardige en volledige soevereiniteit van de lidstaten en is van mening dat de mogelijkheden van het Verdrag van Lissabon moeten worden beperkt in plaats van uitgebreid.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista

Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 140 artikla 141 artikla, liite III

Vastaukset kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista

Vastaukset jäsenten kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. Työjärjestyksen 140 artikla, 141 artikla, Liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset

Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

KIRJALLINEN KANNANOTTO Saudi-Arabiassa tapahtuviin lasten kidutuksiin ja teloituksiin

12-12-2016 P8_DCL(2016)0126 Rauennut
Franz OBERMAYR Georg MAYER Rolandas PAKSAS Lorenzo FONTANA Beatrix von STORCH Angel DZHAMBAZKI Gerolf ANNEMANS Peter LUNDGREN Harald VILIMSKY Barbara KAPPEL
Jättämispäivä : 12-12-2016
Raukeamispäivä : 12-03-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 45 - 13-03-2017

KIRJALLINEN KANNANOTTO vuonna 1915 tapahtuneiden armenialaisten, assyrialais-kaldealais-syyrialaisten ja Pontoksen kreikkalaisten kansanmurhien tunnustamiseen Turkissa

12-09-2016 P8_DCL(2016)0102 Rauennut
Dominique BILDE Zigmantas BALČYTIS Peter van DALEN Milan ZVER Mara BIZZOTTO Mireille D'ORNANO Marie-Christine BOUTONNET Steeve BRIOIS Gerolf ANNEMANS Patricija ŠULIN
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 23 - 13-12-2016

KIRJALLINEN KANNANOTTO sokeiden ja näkövammaisten sijoittumiseen Euroopan työmarkkinoille

05-10-2015 P8_DCL(2015)0058 Rauennut
Mara BIZZOTTO Mario BORGHEZIO Matteo SALVINI Elisabetta GARDINI Lorenzo FONTANA Gilles LEBRETON Marie-Christine ARNAUTU Dominique MARTIN Aymeric CHAUPRADE Steeve BRIOIS Mylène TROSZCZYNSKI Nicolas BAY Joëlle MÉLIN Dominique BILDE Laura AGEA Gianluca BUONANNO Marek PLURA Gerolf ANNEMANS
Jättämispäivä : 05-10-2015
Raukeamispäivä : 05-01-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 81 - 06-01-2016

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg