Malin BJÖRK : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 11-01-2017 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Varapuheenjohtaja
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Vänsterpartiet (Ruotsi)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ulkoasiainvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017  
- FEMM_AD(2019)630380 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot  
- FEMM_AD(2019)630381 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019  
- FEMM_AD(2018)623661 -  
-
FEMM 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan ohjelman perustamisesta  
- FEMM_AD(2018)628459 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta  
- FEMM_AD(2018)627907 -  
-
FEMM 
KANTA TARKISTUKSINA ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta  
- FEMM_AD(2018)628430 -  
-
FEMM 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Toissijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia toissijaisia tiedusteluja. Työjärjestyksen 130 a artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) SV  
 

Jag har röstat emot de två lagförslagen om interoperabilitet.
Grovt förklarat handlar interoperabilitet om att koppla ihop information som finns i olika databaser. Dessa förslag är mycket mer än så. Bland annat kopplar förslagen ihop sex stycken europeiska databaser med väldigt breda syften med Interpols system och Europols data. Man blandar helt och hållet asylsökande med terrorister, vilket är en politisk koppling som är oacceptabel. Förslagen innebär också en helt ny databas (Central Identity Repository, CIR) för att lagra biografisk och biometrisk data om tredjelandsmedborgare – utan att ha gett svar på varför något sådant skulle behövas.
European Data Protection Supervisor (EDPS), FRA och European Data Protection Board har alla varit mycket oroade över dessa lagstiftningar. EDPS menar att göra storskaliga it-system interoperabla inte bara permanent och djupt skulle påverka deras struktur och deras sätt att fungera, utan det skulle också förändra hur rättsliga principer har tolkats på detta område hittills och skulle därmed markera en ”point of no return”.
Dessa förslag riskerar att skapa en stor ”orwellisk-lik” övervakningsmekanism. Ett sådant beslut skulle kräva mer reflektion, politisk debatt, mer bevis på dess nödvändighet och fler safeguards för enskildas integritet.

EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla (A8-0348/2018 - Nuno Melo) SV  
 

Jag har röstat emot de två lagförslagen om interoperabilitet.
Grovt förklarat handlar interoperabilitet om att koppla ihop information som finns i olika databaser. Dessa förslag är mycket mer än så. Bland annat kopplar förslagen ihop sex stycken europeiska databaser med väldigt breda syften med Interpols system och Europols data. Man blandar helt och hållet asylsökande med terrorister, vilket är en politisk koppling som är oacceptabel. Förslagen innebär också en helt ny databas (Central Identity Repository, CIR) för att lagra biografisk och biometrisk data om tredjelandsmedborgare – utan att ha gett svar på varför något sådant skulle behövas.
European Data Protection Supervisor (EDPS), FRA och European Data Protection Board har alla varit mycket oroade över dessa lagstiftningar. EDPS menar att göra storskaliga IT-system interoperabla inte bara permanent och djupt skulle påverka deras struktur och deras sätt att fungera, utan det skulle också förändra hur rättsliga principer har tolkats på detta område hittills och skulle därmed markera en ”point of no return”.
Dessa förslag riskerar att skapa en stor ”orwellisk-lik” övervakningsmekanism. Ett sådant beslut skulle kräva mer reflektion, politisk debatt, mer bevis på dess nödvändighet och fler safeguards för enskildas integritet.

Maahanmuuttoalan eurooppalainen yhteyshenkilöverkosto (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) SV  
 

Jag röstade emot betänkandet.
Detta betänkande etablerar en skyldighet för s.k. sambandsmän för invandring (på engelska: ILO) att samarbeta. Det sätter också regler för hur de ska samarbeta samt deras ansvarsområden i tredje länder. Sedan förordningens start 2004 har sådana ILO haft en tydlig politisk riktning, nämligen externaliseringen av gränser. Förutom att öka närvaron i tredje länder, har ILO också samarbete med EBCG. Denna uppdatering fokuserar på att stoppa irreguljär migration och effektivisera deportationer.
Trots att parlamentet har fått in referenser till fundamentala rättigheter, är detta ingenting som jag kan ställa mig bakom. EU satsar all sin energi på att stärka Fästning Europa, och jag kommer aldrig att stödja det.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto transihmisten terveydenhuoltoon  
- P8_DCL(2016)0011 - Rauennut  
Siôn SIMON , Miriam DALLI , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Jeppe KOFOD , Daniele VIOTTI , Anja HAZEKAMP , Anneleen VAN BOSSUYT , Malin BJÖRK , Hugues BAYET , Laura FERRARA , Terry REINTKE  
Jättämispäivä : 01-02-2016
Raukeamispäivä : 01-05-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 76 - 02-05-2016
Kirjallinen kannanotto erottelun lopettamiseen kouluissa  
- P8_DCL(2015)0060 - Rauennut  
Péter NIEDERMÜLLER , Filiz HYUSMENOVA , Malin BJÖRK , Laura FERRARA , Soraya POST , Cecilia WIKSTRÖM , Damian DRĂGHICI , Barbara LOCHBIHLER , Josef WEIDENHOLZER , Miltiadis KYRKOS , Sophia in 't VELD  
Jättämispäivä : 14-10-2015
Raukeamispäivä : 14-01-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 79 - 15-01-2016

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Yhteystiedot 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  06G351
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
  G04030
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postiosoite 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06G351
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: