Franc BOGOVIČ Franc BOGOVIČ
Franc BOGOVIČ

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Slovenia - Slovenska ljudska stranka (Slovenia)

syntynyt : , Senovo

Kahdeksas vaalikausi Franc BOGOVIČ

Poliittiset ryhmät

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Slovenska ljudska stranka (Slovenia)

Jäsen

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Aluekehitysvaliokunta
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : ValtuuskuntaEU:n ja Serbian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Aluekehitysvaliokunta

Varajäsen

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevä erityisvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

MIETINTÖ koheesiopolitiikasta ja kiertotaloudesta

23-05-2018 A8-0184/2018 PE619.126v03-00 REGI
Davor ŠKRLEC

MIETINTÖ EU:n makroaluestrategioiden täytäntöönpanosta

01-12-2017 A8-0389/2017 PE604.868v02-00 REGI
Andrea COZZOLINO

MIETINTÖ koheesiopolitiikasta EU:n vuoristoalueilla

04-04-2016 A8-0074/2016 PE572.940v02-00 REGI
Iliana IOTOVA

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta

23-01-2019 REGI_AD(2019)629655 PE629.655v02-00 REGI
Franc BOGOVIČ

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta 6 päivänä toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 560/2014 muuttamisesta

21-06-2017 REGI_AD(2017)604609 PE604.609v02-00 REGI
Franc BOGOVIČ

LAUSUNTO uusiutuvan energian tilannekatsauksesta

11-05-2016 AGRI_AD(2016)578551 PE578.551v03-00 AGRI
Franc BOGOVIČ

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta

14-11-2018 AGRI_AD(2018)623919 PE623.919v02-00 AGRI
James NICHOLSON

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta

09-06-2017 AGRI_AD(2017)599577 PE599.577v02-00 AGRI
Jan HUITEMA

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttamisesta

03-12-2014 AGRI_AD(2014)539868 PE539.868v04-00 AGRI
Laurenţiu REBEGA

Päätöslauselmaesitykset

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa

Kirjalliset äänestysselitykset

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Euroopan puolustusrahasto (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) SL

18-04-2019

V času, ko se pojavljajo tako stare kot nove oblike varnostnih groženj, je za Evropo še posebej pomembno, da prevzame odgovornost za svojo varnost v svoje roke, zato nimam zadržkov glede podpore predlogu o Evropskem obrambnem skladu za obdobje 2021–2027.
Geopolitična slika Evropske unije se je v zadnjem desetletju zelo spremenila, smo pod pritiskom tako kibernetskih kot klasičnih oblik napadov, razmere v sosednjih regijah so nestabilne.
Že leta 2017 so vodje EU v skupni deklaraciji pozvali k močnejšim obrambnim organom ter krepitvi obrambne industrije držav članic. Obrambni sektor je razpršen med državami članicami, operacije se pogosto podvajajo, kar vodi v veliko neučinkovitost.
Predlagan sklad bo Komisiji omogočal finančno podporo med državnim projektom na področju raziskav in razvoja v obrambnem sektorju. Financiral bo izdelavo prototipov, spodbujal bo skupno in usklajeno nabavo napredne obrambne tehnologije in opreme.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) SL

18-04-2019

Pozdravljam vzpostavitev programa InvestEU, saj se investicijske aktivnosti v Evropski uniji še niso povrnile na raven pred globalno ekonomsko krizo.
Kljub temu da so se razmere predvsem zaradi strukturnih reform držav članic, boljše ekonomske situacije in javnih investicij izboljšale, ostaja velik razkorak z razmerami pred krizo.
InvestEU bo oblikoval evropsko strategijo, ki bo obravnavala vrzeli, ki ovirajo investicije v nove mobilnostne modele, obnovljivo energijo, energetsko učinkovitost, raziskave in inovacije, digitalizacijo, izobraževanje, infrastrukturo, krožno gospodarstvo ter razvoj majhnih in srednje velikih podjetji.
S programom želi Evropska unija spodbuditi konkurenčnost evropskega gospodarstva in njegovo rast prek digitalizacije ter inovacij, zagotoviti socialno prožnost in vključenost ter dodatno krepiti in povezati skupni evropski trg.
Deloval bo na štirih področjih, to so trajnostna infrastruktura, raziskave, inovacije in digitalizacija, mala in srednje velika podjetja ter družbene investicije z razvojem veščin. Uredba predvideva še svetovalno vozlišče, ki bo zagotavljalo tehnično pomoč vlagateljem in podjetnikom ter portal InvestEU za zagotavljanje informacij o naložbenih priložnostih.

Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen (A8-0363/2018 - Paul Tang) SL

18-04-2019

Strokovna skupina, imenovana s strani Evropske komisije, je določila dve glavni zahtevi za bolj trajnosti finančni sistem, to sta izboljšanje prispevka finančnega sektorja k trajnostni in vključujoči rasti ter krepitev finančne stabilnosti preko vključevanja okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikov.
V tem predlogu je postavljen okvir EU, ki umešča okoljske, socialne in upravljavske vidike v središče finančnega sistema, z namenom podpore preoblikovanju evropskega gospodarstva v smeri okolju prijaznejšega, odpornejšega, krožnega sistema.
Ti vidiki so s predlogom vključeni v naložbene in svetovalne procese vseh sektorjev in omogočajo udeležencem na finančnih trgih sprejemanje bolj informiranih odločitev. Za pomoč vlagateljem pri primerjavi ogljičnih odtisov bosta uvedeni novi kategoriji referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in ugodno ogljično bilanco. Med seboj komplementarni predlogi bi morali olajšati naložbe v trajnostne projekte in sredstva po vsej EU.
Trajnostni cilji, ki si jih je zastavila Evropska unija do leta 2030, bodo zahtevali velike naložbe. Velik del le-teh bo moral priti iz zasebnega sektorja, zato je nujno, da velik del naložb preusmerimo v bolj trajnostne projekte ter da ponovno celovito razmislimo o evropskem finančnem okvirju.
Zaradi vsega navedenega sem omenjeno poročilo podprl.

Kirjalliset kysymykset

Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

KIRJALLINEN KANNANOTTO energiatehokkuuden lisäämiseen maaseutu- ja vuoristoalueilla sekä syrjäisillä alueilla

12-09-2016 P8_DCL(2016)0103 Rauennut
Jozo RADOŠ Nedzhmi ALI Pavel POC Tonino PICULA Ivan JAKOVČIĆ Isabella DE MONTE Nicola CAPUTO Ilhan KYUCHYUK Igor ŠOLTES Franc BOGOVIČ Patricija ŠULIN
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 101 - 13-12-2016

KIRJALLINEN KANNANOTTO alue- ja paikallisviranomaisten mahdollisuuksien saada rahoitusta Euroopan rakenne- ja investointirahastoista parantamiseen

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Rauennut
Jozo RADOŠ Hannu TAKKULA Nedzhmi ALI Pavel POC Brian HAYES Dubravka ŠUICA Tomáš ZDECHOVSKÝ Ivan JAKOVČIĆ Petras AUŠTREVIČIUS Franc BOGOVIČ Patricija ŠULIN
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 58 - 13-12-2016

KIRJALLINEN KANNANOTTO eurooppalaisiin muuntogeenisistä organismeista vapaisiin alueisiin

12-09-2016 P8_DCL(2016)0072 Rauennut
Marijana PETIR Bas BELDER Elisabetta GARDINI Pavel POC Andrej PLENKOVIĆ Ivana MALETIĆ Norbert ERDŐS Ulrike MÜLLER Franc BOGOVIČ Barbara KAPPEL
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 80 - 13-12-2016

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg