Abir AL-SAHLANI Abir AL-SAHLANI
Abir AL-SAHLANI

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Ruotsi - Centerpartiet (Ruotsi)

syntynyt : , Basra

Kirjalliset äänestysselitykset Abir AL-SAHLANI

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Kestävä Eurooppa -investointiohjelma – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) SV

13-11-2020

Centerpartiet stödjer ambitiösa insatser och åtgärder för att stimulera den gröna omställningen.
Rapporten har i flera avseenden en bra balans mellan miljöambitioner och konkreta åtgärder som bidrar till goda resultat.
För Centerpartiet är det finansiella aspekterna av rapporten däremot inte acceptabla. Det handlar främst om möjligheten för EU att uppta egna resurser och införa självständig beskattningsrätt. Med anledning av rapportens tydliga finansiella och skattemässiga fokus är det inte möjligt för Centerpartiet att fullt ut stötta rapporten och dess innehåll.

Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki (A8-0200/2019 - Peter Jahr) SV

23-10-2020

Denna rapport är ett viktigt steg i rätt riktning för en gemensam jordbrukspolitik för medborgare, natur och jordbrukare. Detta samtidigt som vi säkerställer en EU-omfattande ram med huvudmål för bland annat livsmedelssäkerhet, klimat och miljö. Det finns flera saker i den slutgiltiga texten som jag inte är nöjd med där jag hade velat gå längre på flera områden. Men i det stora hela är rapporten ett paradigmskifte och flera steg framåt mot mer ambitiösa åtgärder för att uppnå målen i den gröna given och för klimatneutralitet, även stärkta investeringar i djurvälfärd och arbetet mot antibiotiska resistens samtidigt som vi stärker konkurrenskraften och förenklar för bönderna, jag röstade därför för denna rapport i sin helhet.
Mer specifikt fanns det ett ändringsförslag som avser att införa löner- och anställningsskydd i dessa bidragsvilkorbidragsvillkor. Att Europeiska medborgare ska ha bra arbetsvillkor och arbetsmiljö är en självklarhet. Men ett EU-beslut är fel väg att lösa frågan då jag inte anser att man ska reglera arbetsvillkor på EU-nivå. Dessutom kommer detta resultera i en ökad administrativ börda för bönderna, i en reform som ser till att förenkla för bönderna - som redan går på knäna. Jag röstade därför emot ändringsförslaget

Yhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta (A8-0199/2019 - Ulrike Müller) SV

23-10-2020

En av grundbultarna i den nya reformen till ett förenklat system fastställs genom förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av jordbrukspolitiken. Jag har hela tiden velat se ett skifte från att endast följa regler till ett resultatbaserat system. Jag har viljat se en tydlig förenkling av systemet genom avskaffande av dubbelkontroller från medlemsstaterna och kommissionen, prestationsbaserad rapportering och kontroller för att stimulera den faktiska användningen av miljöscheman samtidigt som medlemsstaterna levererar högre klimatförändringar och miljöambitioner i den Gröna Given. Tyvärr fanns det en majoritet i plenum för en hybridmodel, där både element av resultatbaserat system och regelbaserat system inkluderades vilket kommer att öka byråkratin och försena den övergång som lantbruket måste göra. Därför valde jag att rösta emot sluttexten, och så röstade jag för att se till att den skickas tillbaka till jordbruksutskottet som där får möjlighet att reda ut detta inför slutförhandling.

Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen (A8-0198/2019 - Eric Andrieu) SV

23-10-2020

EU har harmoniserade reglering för produkter på marknaden som fastställer vissa grundkriterier. Specifikt när det gäller ändringsförslaget om det ska vara tillåtet för vegetariska produkter att använda köttrelaterade ord som burgare och korv som beskrivning av varan är jag av åsikten att denna detaljreglering är helt onödig. Det viktiga är att konsumenten är väl informerad om vad produkten innehåller och kan utefter det ta ett informerat beslut. I sluttexten finns ett stycke att förbjuda beskrivningar av växtbaseradeprodukter med mejeriliknande attribut så som krämig. Återigen är detta en onödig detaljreglering som ej bör ske på EU-nivå och är inte i linje med de ambitioner vi fastställer i den Gröna Given eller den reglering som existerar på produktmärkning, jag röstade därför emot detta ändringsförslaget. Slutligen så är det viktigt att EU har harmoniserade regler för produkter och samarbete inom jordbrukssektorn. I den slutliga texten från Parlamentet fanns flera viktiga inslag inkluderade så som fler möjligheter att förverkliga hållbarhetsinitiativ i livsmedelskedjan. Däremot gick ett flertal ändringsförslag genom som väsentligt stör den fria marknaden och främjar en planekonomi. Allt detta sammantaget valde jag därför att lägga ner min slutliga röst på den här filen.

Metsäkato (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt) SV

22-10-2020

Världen skogar är under ökad tryck från olaglig skövling och bränder. EU har en viktig roll i att skydda världens skogar, och i att inte understöda produkter som främjar olaglig avverkning av skogar. Hållbara och avskogningsfria leveranskedjor med full transparens är ett av EUs främsta verktyg att påverka avskogning som sker utanför EUs gränser. Denna rapport som är avsedd att göra just detta inkluderade dock även referenser som inskränker på den nationella kompetensen på skog och användning av skogsresurser inom EU. Som markering att jag inte kan stå bakom dessa skrivningar i en i övrigt viktigt text valde jag att avstå min röst på det slutliga resultatet.

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka euroalueella vuonna 2020 (A9-0183/2020 - Klára Dobrev) SV

21-10-2020

Centerpartiet har tagit ställning emot denna rapport då den innehåller ett flertal kompetensmässiga övertramp vad gäller relationen mellan EU och medlemsstaterna. Särskilt bekymmersamt är rapportens interventionistiska inrikting vad gäller politikområden såsom arbetsmarknad, sociala skyddsnät, taxering, beskattningsrätt och hälso- och sjukvård. Mot bakgrund av detta har Centerpartiet röstat emot rapporten och dess politiska innehåll.

Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen (A9-0181/2020 - Alex Agius Saliba) SV

20-10-2020

Centerpartiet har ställt sig bakom denna rapport då den är ett viktigt steg för att realisera den digitala inre marknaden. Rapporten balanserar principer om rättvis konkurrens och kontroll med öppen och dynamisk näringsfrihet. Centerpartiet kommer särskilt bevaka dessa aspekter i det kommande arbetet under mandatperioden.

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – hakemus EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (A9-0192/2020 - Valerie Hayer) SV

19-10-2020

Centerpartiet har genomgående innehaft en restriktiv position vad gäller utbetalningar och användningen av Globaliseringsfonden. Mot bakgrund av de utvärderingar som gjorts om EGF och dess effekter, så finner Centerpartiet att fonden inte uppnår några långsiktiga positiva effekter vad gäller återanställning, kompetensutveckling och sysselsättning.

Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa (B9-0309/2020) SV

08-10-2020

Centerpartiet ser med oro på utvecklingen vad gäller situationen för de grundläggande rättigheterna i Bulgarien. Bristande rättssäkerhet, upprepade men otillräckligt utredda anklagelser rörande storskalig korruption samt allt mer inskränkta medier bidrar till att urgröpa demokratins fundament och medborgarnas förtroende för detsamma. Detta påverkar på både kort och lång sikt EU-samarbetet, inte minst då stora summor årligen förskingras från unionens budget. Följaktligen har jag ställt mig bakom denna resolution, där Europaparlamentet kräver att bulgariska myndigheter agerar och utreder nämnda problematik samt uttrycker vårt stöd för det bulgariska folket i deras kamp för att de rättigheter vilka de som EU-medborgare tillerkänns också ska åtnjutas i praktiken.

Pääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkaminen: erityisesti pk-yritysten pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) SV

08-10-2020

Kapitalmarknaden är en viktig byggsten för Europas ekonomi och en förutsättning för många företags finansiering. Detta betänkande tangerar gränsöverskridande investeringar och möjligheten att attrahera kapital från tredje land in i EU. Betänkandet adresserar även vikten av en fungerande infrastruktur för kapitalmarknaden i ljuset av de pågående brexitförhandlingarna. Centerpartiet har röstat emot förslag och formuleringar i betänkandet som tydligt ämnar att överskrida EU:s kompetens vad gäller skatter och skattesystem. Centerpartiet har även röstat emot initiativ som ålägger EU och dess medlemmar ett utökat finansiellt ansvar vad gäller civilsamhället och konsumentorganisationer. Finansiell stabilitet och stringens bör vara vägledande vad gäller det framtida arbetet med kapitalmarknadsunionen. Centerpartiet har därför ställt sig bakom formuleringar som betonar vikten av balanserade räntenivåer som ett verktyg för att kontrollera skuldsättning och det allmänna risktagandet bland investerare. Sammantaget är detta betänkande ett välkommet inlägg i det fortsatta arbetet för att förbättra och fördjupa den europeiska kapitalmarknaden.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg